അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

കേരളം  അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

ജില്ലകള്‍   14
തലസ്ഥാനം     തിരുവനന്തപുരം
ജനസംഖ്യ   3,33,87677
ജനസാന്ദ്രത        859/ച.കി.മി
സ്ത്രീകള്‍ 1,73,66,387
പുരുഷന്‍മാര്‍  1,60,21,290
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്   14
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്  152
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്  978
കോര്‍പ്പറേഷന്‍     6
മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി 87
താലൂക്കുകള്‍     75
റവന്യൂ വില്ലേജ്    1535
നിയമസഭാമണ്ഡലം  140
പട്ടികജാതി സംവരണ നിയോജക മണ്ഡലം 14
ലോക്‌സഭാമണ്ഡലങ്ങള്‍     20
സംവരണ ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലങ്ങള്‍     2
സാക്ഷരത (കെ)  93.91 %
സാക്ഷരത പട്ടികജാതി വിഭാഗം     88.7
സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം(പട്ടികജാതി വിഭാഗം) 1057
പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാരുടെ ശതമാനം(കേരളം)  9.1


പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്‍ഗ ജനസംഖ്യ

പട്ടികജാതി വികസന  വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍

ജില്ല

പട്ടികജാതി

വികസന

ഓഫീസുകള്‍

ഐടിഐ

മോഡല്‍

റസിഡന്‍ഷ്യല്‍

സ്കൂള്‍

നഴ്സറി

സ്കൂള്‍

പ്രീമെട്രിക്

ഹോസ്റ്റല്‍

പോസ്റ്റ്

മെട്രിക്

ഹോസ്റ്റല്‍

സബ്സി

ഡൈസ്ഡ്

ഹോസ്റ്റല്‍

തിരുവനന്തപുരം

17

9

1

13

6

3

1

കൊല്ലം

12

3

-

6

8

2

-

പത്തനംതിട്ട

9

2

-

8

6

-

-

ആലപ്പുഴ           

12

2

1

3

4

-

-

കോട്ടയം

11

4

-

5

3

2

-

ഇടുക്കി

9

-

1

3

6

-

-

എറണാകുളം

18

1

1

17

5

2

-

തൃശ്ശൂര്‍

21

9

2

9

5

-

3

പാലക്കാട്

14

3

2

5

15

2

2

മലപ്പുറം

17

4

-

8

5

-

-

കോഴിക്കോട്

12

3

 

1

6

2

-

വയനാട്

4

-

-

-

1

-

1

കണ്ണൂര്‍

7

1

-

3

7

1

-

കാസര്‍ഗോഡ്

6

3

1

6

8

3

-

ആകെ

169

44

9

87

85

17

7

 

* ഈ ഓഫീസുകളുടെ ആസ്ഥാനം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി/ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഇവയില്‍ 62   എണ്ണം ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഓഫീസുകളും 107എണ്ണം സെക്കന്‍റ് ഗ്രേഡ് ഓഫീസുകളുമാണ്.

പട്ടികജാതി ലിസ്റ്റ്
SCHEDULED CASTE LIST

[As Amended by the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002  (Act 61 of 2002) Vide part – VIII – Kerala – Schedule 1 notified in the Gazette of India, Dated: 18.12.2002]

1. Adi Andhra                                       - ആദി ആന്ധ്ര
2. Adi Dravida                                       - ആദി ദ്രാവിഡ
3. Adi Karnataka                                   - ആദി കര്‍ണ്ണാടക
4. Ajila                                                  - അജില
5. Arunthathiyar                                   - അരുന്ധതിയാര്‍          
6. Ayyanavar                                        - അയ്യനവര്‍
7. Baira                                                 - ബൈരാ

8. Bakuda                                             - ബകുഡ

9. Bathada                                            - ബതഡ

10. Bharathar (Other than Parathar),Paravan - ഭരതര്‍ (പരതര്‍  ഒഴികെ), പരവന്‍

11. Chakkiliyan                                     - ചക്കിലിയന്‍

12. Chamar,Muchi                                - ചാമര്‍,മുച്ചി

13. Chandala                                        - ചണ്ഡാല

14. Cheruman                                      - ചെറുമന്‍    

15. Domban                                         - ഡൊംബന്‍

16. Gosangi                                          - ഗോസാംഗി

17. Hasla                                              - ഹസ്ല

18. Holeya                                            - ഹൊലയ

19. Kadaiyan                                        - കടൈയന്‍

20. Kakkalan, Kakkan                            - കാക്കാലന്‍,കാക്കന്‍

21. Kalladi                                            - കള്ളാടി

22. Kanakkan, Padanna, Padannan       - കണക്കന്‍,പടന്ന, പടന്നന്‍

23. Kavara (Other than Telugu speaking or Tamil speaking Balija, Kavarai, Gavara, Gavari, Gavarai Naidu, Balija Naidu, Gajalu Balija or Valai Chetty) - കവറ (തെലുങ്ക്, തമിഴ് ഭാഷകള്‍ സംസാരിക്കുന്ന

ബലിജ, കവറൈ, ഗവറ, ഗവറൈ നായിഡു, ബലിജ നായിഡു, ഗാജലു ബലിജ അഥവാ വളൈചെട്ടി എന്നിവര്‍ ഒഴികെ)

24. Koosa                                             - കൂസ

25. Kootan, Koodan                             - കൂടന്‍

26. Kudumban                                     - കുടുംബന്‍

27. Kuruvan, Sidhanar, Kuravar, Kuruva, Sidhana         - കുറവന്‍,സിദ്ധനര്‍,കുറവര്‍,കുറവ, സിദ്ധന

28. Maila                                               - മൈല

29. Malayan (In the areas comprising the Malabar District as specified by sub section (2) of section 5 of the State Re-organisation Act, 1956 (37 of 1956) - മലയ ന്‍, (മുന്‍ മലബാര്‍ പ്രദേശം ഒഴികെ)
30. Mannan, Pathiyan, Perumannan, Vannan, Velan -മണ്ണാന്‍,പതിയാന്‍,പെരുമണ്ണാന്‍,വണ്ണാന്‍,വേലന്‍

31. Moger (Other than Mogeyar)          - മോഗര്‍ (മൊഗയര്‍ ഒഴികെ)

32. Mundala                                         - മുണ്ടാല

33. Nalakeyava                                     - നാളകേയവ

34. Nalkadaya                                       - നല്‍ക്കദയ

35. Nayadi                                            - നായാടി

36. Pallan                                             - പള്ളന്‍

37. Pulluvan                                         - പുള്ളുവന്‍,പള്ളുവന്‍

38. Pambada                                        - പംബട

39. Panan                                             - പാണന്‍

40. Paraiyan, Parayan, Sambavar, Sambavan, Sambava, Paraya, Paraiya, Parayar -പറൈയന്‍,പറയന്‍,സാംബവര്‍,സാംബവന്‍,  സാംബവ, പറയ, പറൈയ, പറയര്‍

41. Pulayan, Cheramar, Pulaya, Pulayar, Cherama, Cheraman, Wayanad Pulayan, Wayanadan Pulayan, Matha, Matha Pulayan                                    - പുലയന്‍,ചേരമന്‍,വയനാട് പുലയന്‍, വയനാടന്‍ പുലയന്‍,മാത, മാത പുലയന്‍

42. Puthirai Vannan                              - പുതിരൈ വണ്ണാന്‍

43. Reneyar                                         - റണെയര്‍                   

44. Samagara                                       - സമഗാര

45. Samban                                         - സാംബന്‍

46. Semman, Chemman, Chemmar    - സെമ്മാന്‍,ചെമ്മാന്‍,ചെമ്മാര്‍  

47. Thandan                                         - തണ്ടാന്‍ ( മുന്‍ കൊച്ചി, മലബാര്‍ പ്രദേശങ്ങളില്‍തണ്ടാന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈഴവ, തീയ്യ സമുദായങ്ങളൊഴികെ) (മുന്‍ കൊച്ചി, തിരുവിതാംകൂര്‍  സംസ്ഥാനത്തില്‍ തച്ചന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആശാരിയും ഒഴികെ)

48. Thotti                                             - തോട്ടി

49. Vallon                                             - വള്ളോന്‍

50. Valluvan                                         - വള്ളുവന്‍

51. Vedan                                            - വേടന്‍

52. Vettuvan, Pulaya Vettuvan (In the areas of erstwhile Cochin States only) - വേട്ടുവന്‍,പുലയ വേട്ടുവന്‍

(മുന്‍ കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തില്‍ മാത്രം)

53. Nerian                                            - നേരിയന്‍

2. അദര്‍ എലിജിബി ള്‍ കമ്മ്യൂണിറ്റി (ഒ.ഇ.സി.) ലിസ്റ്റ് മറ്റര്‍ഹ വിഭാഗം പട്ടിക (ഒ.ഇ.സി )

പട്ടികജാതിക്കാര്‍ക്ക് സാധാരണഗതിയില്‍ അനുവദീയമായ വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ഹതയുള്ള സമുദായങ്ങള്‍.

1.          ചാക്കമര്‍

2.          പെരുവണ്ണാന്‍

3.          പുള്ളുവന്‍

4.          തച്ചര്‍ ( ആശാരിയല്ലാത്തവര്‍)

5.          വര്‍ണ്ണവന്‍

6.          മഡിഗ

7.          ചെമ്മാന്‍,ചെമ്മാര്‍

8.          കുടുംബി

9.          ധീവര/ ധീവരന്‍ ( അരയന്‍,വാലന്‍,നുളയന്‍,മുക്കുവന്‍,അരയവാത്തി, വലഞ്ചിയര്‍,പണിയാക്കള്‍,       മൊകയ, ബോവി, മെഗായാര്‍,മൊഗവീരര്‍)

10.         മതപരിവര്‍ത്തനം നടത്തിയ പട്ടികജാതിക്കാര്‍

11.         കുശവര്‍,കുലാലന്‍,കുംബരന്‍,വേളാന്‍,ഓടന്‍,ആന്ധ്രാനായര്‍,ആന്ദുരുനായര്‍                                                             

വിലാസം

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ്
നന്ദാവനം, വികാസ്ഭവന്‍.പി.ഒ
തിരുവനന്തപുരം - 695033
 
Ph: 0471 2737100

Visitors Counter

2794798
Today
All days
1173
2794798