വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികള്‍

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന്റെ പ്രധാന മേഖല വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെ' പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു സമൂഹം ശാശ്വതമായി വളരൂ എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കി വന്നരുത്.

1. നഴ്‌സറി സ്‌കൂള്‍
പട്ടികജാതി കോളനികളിലും സങ്കേതങ്ങളിലുമായി സംസ്ഥാനത്തൊകെ 87 നഴ്‌സറി സ്‌കൂളുകള്‍  വകുപ്പ് നടത്തിവരുന്നു. പ്രതിദിന ഫീഡിംഗ് ചാര്‍ജ്ജും യൂണിഫോറവും അടങ്ങുന്ന പഠന സാമഗ്രികളും നല്‍കുന്നു. എല്‍.കെ.ജി, യു.കെ.ജി സമ്പ്രദായം ഓരോ കുട്ടിക്കും 30/ രൂപ പ്രതിദിന ഫീഡിംഗ് ചാര്‍ജ്ജ്, യൂണിഫോമിന് 300/- രൂപ, 150 രൂപ ലംപ്‌സംഗ്രാന്റ് എന്നിവ നല്‍കുന്നു. ഓരോ നഴ്‌സറി സ്‌കൂളിലും 30 കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രവേശനം നല്‍കുന്നു. ഇതില്‍ പൊതുവിഭാഗത്തില്‍ നിന്നും 25% വരെ കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രവേശനം നല്‍കുന്നുണ്ട്.


2. പ്രിമെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസം (പത്താം ക്ലാസ് വരെ)
ലംപ്‌സംഗ്രാന്റ്
സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍, സര്‍ക്കാര്‍ എയ്ഡഡ്, സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകൃത അൺ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളിലും പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി/മറ്റ് അര്‍ഹ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അദ്ധ്യയന വര്‍ഷം ആരംഭിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ സ്‌കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്‍ മുഖേന ലംപ്‌സം ഗ്രാന്റ് നല്‍കുന്നു.

ലംപ്‌സം ഗ്രാന്റ് നിരക്ക്
നഴ്‌സറി സ്‌കൂള്‍ (വകുപ്പിന്റെ നഴ്‌സറി സ്‌കൂളുകള്‍ മാത്രം) 150/- രൂപ
ഒന്ന്  മുതൽ നാല് വരെ - 250/- രൂപ

അഞ്ച് മുതല്‍ ഏഴ് വരെ - 500/- രൂപ
 എട്ട്  മുതല്‍  പത്തു വരെ - 750/- രൂപ

ഒരു വര്‍ഷം തോറ്റവര്‍ക്ക് പകുതി തുക
സ്റ്റൈപന്റ്
വേടന്‍, വേട്ടുവ, നായാടി എന്നീ ദുര്‍ബല വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ചുവടെ പറയുന്ന നിരക്കില്‍ പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപന്റ് നല്‍കുന്നു.

എല്‍.പി. - 100/-
യു.പി. - 125/-
9, 10 ക്ലാസ്സില്‍ പഠിക്കുവര്‍ക്ക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്
9, 10 ക്‌ളാസ്സില്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പ്രതിമാസം സ്റ്റൈപന്റും ഗ്രാന്റും നല്‍കി വരുന്ന പദ്ധതി

നിരക്കുകള്‍    ഹോസ്റ്റലേഴ്‌സ്    ഡേ സ്‌കോളര്‍
സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് (പ്രതിമാസം)    350/-    150/-
ബുക്ക് ഗ്രാന്റ്    1000/-    750/-
വൃത്തിഹീനത്തൊഴില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്നവരുടെ മക്കള്‍ക്കുള്ള ധനസഹായം

ജാതി മത പരിഗണന കൂടാതെ നല്‍കുന്ന ഈ ആനുകൂല്യത്തിന്റെ നിരക്ക് ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപന്റ് - എല്‍.പി., യു.പി., എച്ച്.എസ്. - 110/- രൂപ
അഡ്‌ഹോക്ക് ഗ്രാന്റ് 750/- രൂപ (ഡേസ്‌കോളേഴ്‌സ്)
ഹോസ്റ്റല്‍ അന്തേവാസികള്‍ക്ക് - 1000/- രൂപ
ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിന് വില്ലേജ് ഓഫീസറില്‍ നിന്നോ  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്/മുന്‍സിപ്പല്‍/കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സെക്രട്ടറി എന്നിവരില്‍ നിന്നോ  ഉള്ള സര്‍ട്ട്ഫിക്കറ്റ് സഹിതം സ്‌കൂള്‍ മേധാവികള്‍ വഴി അപേക്ഷ നല്‍കണം.

ണ്‍എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളില്‍ പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ട്യൂഷന്‍ ഫീസ് റീ ഇംബേഴ്‌സ്‌മെന്റ്.

അംഗീകൃത അൺഎയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളില്‍ പത്താം ക്ലാസ്സ് വരെ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി, മറ്റര്‍ഹ വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ട്യൂഷന്‍ഫീസ് റീ ഇംബേഴ്‌സ് ചെയ്ത് നല്‍കുന്നു.

നിരക്ക് - എല്‍പി, യു.പി.-ഫീസ് -1000 രൂപ

സ്പെഷ്യല്‍ ഫീസ് - 233 രൂപ

എച്ച്.എസ്.ഫീസ് - 1500 രൂപ

സ്പെഷ്യല്‍ ഫീസ് - 500 രൂപ

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ക്ലാസ്സ് തിരിച്ചുള്ള പട്ടികജാതി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി ഡി.ഇ.ഒ./എ.ഇ.ഒ. മേലൊപ്പ് ചാർത്തി ബന്ധപ്പെട്ട ബ്ലോക്ക്/മുന്‍സിപ്പ ല്‍/കോർപ്പറേഷ ന്‍ ഓഫീസില്‍ നല്‍കണം.  ഒരു അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ തുക അടുത്ത വർഷം റീം-ഇംബേഴ്സ് ചെയ്തു നല്‍കുന്നതാണ്.

ബോർഡിംഗ് സ്കൂളി ല്‍  പഠിക്കുന്നതിനുള്ള സൌകര്യം

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളുകളി ല്‍  താമസിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സ് മുതല്‍ സൌകര്യം.  നാലാം ക്ലാസ്സ് പരീക്ഷയില്‍ ലഭിച്ച ഗ്രേഡ് സഹിതം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മുന്‍സിപ്പല്‍കോർപ്പറേഷ ന്‍  സെക്രട്ടറി എന്നിവർക്ക് അപേക്ഷ നല്‍കുക.  രക്ഷിതാക്കളുടെ വരുമാന പരിധി 1 ലക്ഷം രൂപ.

ശ്രീ.അയ്യന്‍കാളി ടാലന്‍റ് സെർച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ്

(സ.ഉ.(കൈ) നം. 52 12 പജ.പവവിവ, തീയതി 30-03-12)

4,7 ക്ലാസ്സുകളി ല്‍ ലഭിച്ച ഗ്രേഡിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മികച്ച വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് പത്താംക്ലാസ്സ് വരെ പ്രതിവർഷം 4500 രൂപ വീതം സ്കോളർഷിപ്പ്. അപേക്ഷകള്‍  ജൂണ്‍  മാസത്തില്‍ ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാർക്ക് നല്‍കുക.  ജാതി, വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ നിർബന്ധം.  അപേക്ഷകരുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ വാർഷിക വരുമാന പരിധി 1,00,000 രൂപ.  12,000 ത്തില്‍ താഴെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ളവരുടെ മക്കള്‍ക്ക് ഫർണീച്ചർ വാങ്ങുന്നതിന് 1500 അധികമായി ഒറ്റത്തവണ നല്കുന്നു.  വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് പോഷകാഹാരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി പ്രതിമാസം 100 രൂപ പ്രകാരം ആയിരം രൂപ നല്‍കുന്നു.

മോഡല്‍  റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്കൂള്‍ 

അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതല്‍ മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം നല്‍കുന്നതിനായി വകുപ്പിനു കീഴില്‍ 9 മോഡല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്കൂളുകള്‍  പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു.  നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തുന്ന മത്സര പരീക്ഷയിലെ മാർക്കിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.  ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളില്‍ ഇതു സംബന്ധിച്ച അറയിപ്പു നല്‍കും.  ജാതി, വരുമാനം, നിലവില്‍  പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപന മേധാവിയുടെ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ സഹിതം അപേക്ഷിക്കുക.

            രക്ഷിതാക്കളുടെ വാർഷിക വരുമാന പരിധി 1,00,000 രൂപ.

പ്രീ മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുക ള്‍  

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് /മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷ ന്‍/  എന്നിവയ്ക്ക് കൈമാറിയ 87 ഹോസ്റ്റലുകള്‍, പട്ടിക അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. രണ്ട് സെറ്റ് യൂണിഫോം, ഭക്ഷണം, ചെരുപ്പ്, യാത്രാപ്പടി എന്നീ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍   നല്‍കുന്നു.  ഭക്ഷണത്തിനായി ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് 2000 രൂപ വീതം ചെലവഴിക്കുന്നു.  അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതല്‍ അഡ്മിഷന്‍.

തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ  ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ജാതി, വരുമാനം, സ്കൂ ള്‍  വാർഷിക പരീക്ഷയുടെ ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ സഹിതം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി/കോർപ്പറേഷ ന്‍  സെക്രട്ടറിക്കോ പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസർക്കോ മെയ് മാസത്തില്‍ അപേക്ഷ  നല്‍കുക.

 

സബ്സിഡൈസ്ഡ് ഹോസ്റ്റ ല്‍

സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍  നടത്തുന്ന 9 ഹോസ്റ്റലുകളിലെ അന്തേവാസികള്‍ക്ക്  500 രൂപ പ്രതിമാസ ബോർഡിംഗ് ഗ്രാന്റും 500 രൂപ യൂണിഫോം അലവന്‍സും നല്‍കുന്നു.

ശ്രീ അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയല്‍  ഗവ. മോഡ ല്‍  റസിഡന്‍ഷ്യല്‍  സ്പോർട്സ് സ്കൂള്‍, തിരുവനന്തപുരം.

കായിക മേഖലയില്‍  മികവു പുലർത്തുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നല്‍കുന്നതിനായി അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതല്‍  പരിശീലനം നല്‍കുന്നു.  മേഖലാതല സെലക്ഷന്‍  ട്രയല്‍സിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.  ഒരു ക്ലാസ്സില്‍  30 വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് പ്രവേശനം.  പപന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സുവരെ സി.ബി.എസ്.ഇ. സിലബസ്സില്‍  പഠനം ഓരോ കുട്ടിക്കും പ്രതിദിനം 130 രൂപ മെസ് ചാർജ്ജ് ഇനത്തില്‍ ചെലവഴിക്കുന്നു.

3. പോസ്റ്റ് മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസം (പത്താംക്ലാസ്സിനുശേഷം)

ലംപ്സംഗ്രാന്‍റും സ്റ്റൈപ്പന്‍റും

പ്ലസ് വണ്‍  മുതല്‍ പി.എച്ച്.ഡി.വരെ പഠനം നടത്തുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം 500 രൂപ സ്റ്റൈപ്പന്‍റ് നല്‍കുന്നു.  8 കി.മീ. കൂടുതല്‍  യാത്ര ചെയ്തു വരുന്നവർക്ക് സ്റ്റൈപ്പന്‍റ് 6000 രൂപ ആണ്.  ലംപ്സം ഗ്രാന്‍റ് നിരക്ക് ചുവടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്ലസ്ടൂ - 900 രൂപ

ഡിഗ്രി  - 950 രൂപ

പി.ജി.  - 1250 രൂപ

പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സുകള്‍  - 350 മുതല്‍ 2500 രൂപവരെ (കോഴ്സ് അനുസരിച്ച്)

നിലവില്‍ ടി. ആനുകൂല്യം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എ.ടി.എമ്മുകള്‍  വഴി ഇ-ഗ്രാന്‍റ്സ് എന്ന പേരില്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നു.  അപേക്ഷകള്‍  വിദ്യാഭ്യാസ വർഷാരംഭത്തില്‍  അക്ഷയകേന്ദ്രങ്ങ ള്‍  മുഖേന ഓണ്‍  ലൈന്‍  ആയി സമർപ്പിക്കണം.  തുടർന്ന് അവയുടെ ഒറിജിനല്‍  സ്ഥാപന മേധാവി മുഖേന ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർക്ക് നല്‍കണം.  ജാതി, വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍, എസ്.എസ്.എ ല്‍.സി. ബുക്കിന്‍റെ പകർപ്പ്, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുക ള്‍  എന്നിവ സഹിതമാണ് അപേക്ഷ നല്‍കേണ്ടത്.

പോസ്റ്റ് മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകള്‍

പോസ്റ്റ് മെട്രിക് കോഴ്സുകള്‍  പഠിക്കുന്നവർക്ക് 17 ഹോസ്റ്റലുകള്‍  വകുപ്പ് നേരിട്ടു നടത്തുന്നു.  പട്ടിക അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.  അന്തേവാസികള്‍ക്ക് ഭക്ഷണം സൌജന്യമാണ്.  കൂടാതെ ഓണം, ക്രിസ്തുമസ് അവധിക്കാലങ്ങളില്‍  വീട്ടില്‍  പോയി വരുന്നതിന് യാത്രാബത്തയും നല്‍കുന്നു.  പോക്കറ്റ് മണിയായി 100-150 രൂപ നല്കുന്നു.  ഹോസ്റ്റലില്‍  കായിക വിനോദങ്ങള്‍ക്കുള്ള സൌകര്യം, ലൈബ്രറി എന്നിവ ലഭ്യമാണ്.  സർക്കാർ കോളേജ്, ഹോസ്റ്റലുകള്‍ , അംഗീകൃത എയ്ഡഡ് കോളേജ് ഹോസ്റ്റലുകള്‍ , സ്വശ്രയ കോളേജുകളിലെ അംഗീകൃത ഹോസ്റ്റലുകള്‍  എന്നിവയില്‍ അഡ്മിഷന്‍  നേടിയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്കും  ആനുകൂല്യം നല്‍കുന്നു.

അംഗീകൃത ഹോസ്റ്റല്‍ ലഭ്യമല്ലാത്തവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യം

ഹോസ്റ്റല്‍ സൌകര്യം ഇല്ലാത്ത പ്രൊഫഷണല്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ബോർഡിംഗ് ഗ്രാന്‍റായി പ്രതിമാസം 1500 രൂപ നല്‍കുന്നു.

പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം സ.ഉ.(സാധാ) നം.1460/2013/പജപവവിവ തീയതി. 21-10-13

വിവിധ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷകളില്‍ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡ് നല്‍കുന്നു.  നിരക്ക് ചുവടെ

 

കോഴ്സ്   ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ്/ഗ്രേഡ് ഡിസ്റ്റിംഗ്ഷന്‍/ഗ്രേഡ്
എസ്.എസ്.എല്‍സി  1500   2500
പ്ലസ്ടൂ,റ്റിറ്റിസി,ഡിപ്ലോമ 2500   5000
ഡിഗ്രി   3500     7500
പി.ജി. മറ്റ് പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സുകള്‍‍   5000 10000

                                                      

അപേക്ഷകള്‍, ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാർക്ക് നല്‍കണം.

റാങ്ക്   ജേതാക്കള്‍ക്ക് സ്വർണ്ണ മെഡല്‍

മെഡിക്കല്‍/എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശന പരീക്ഷയില്‍ ആദ്യ റാങ്ക് നേടുന്ന പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് ഒരു പവന്‍ സ്വർണ്ണനാണയം സമ്മാനമായി നല്‍കുന്നു.

പ്ലസ്ടൂ, എസ്.എസ്.എല്‍സി. പരീക്ഷകളില്‍ എല്ലാ വിഷയത്തിനും എപ്ലസ് ഗ്രേഡ് നേടുന്ന പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് അര പവന്‍ സ്വർണ്ണ നാണയം നല്‍കി അനുമോദിക്കുന്നു.  പ്രത്യേകമായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല.

ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബര സ്മാരക സ്കോളർഷിപ്പ്

1936 ലെ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തിന്‍റെ സ്മരണാർത്ഥം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ് തുകയുടെ പലിശയും സർക്കാർ ഗ്രാന്‍റും ചേർത്ത്    ഡിഗ്രി/പി.ജി./എല്‍.എല്‍.ബി/മെഡിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനം നടത്തുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നല്‍കുന്നു. ജാതി, വരുമാനം, മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ പകർപ്പ് എന്നിവ സഹിതം പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്ക് അപേക്ഷ നല്‍കണം

മെഡിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം

എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷയില്‍ എല്ലാ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും ബി പ്ലസിന് മുകളില്‍ ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് മെഡിക്ക ല്‍/എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് ദീർഘകാല കോച്ചിംഗിംന് 20,000 രൂപ വരെ ധനസഹായം നല്‍കുന്നു.  കോച്ചിംഗ് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്കാണ് ധനസഹായം.  വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് നിലവാരമുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥാപനം തെരഞ്ഞെടുക്കാം.  രക്ഷിതാക്കളുടെ വാർഷിക വരുമാന പരിധി 4.5 ലക്ഷം.  അപേക്ഷ ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാർക്ക് നല്‍കണം.  ജാതി, വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍, മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന്‍റെ പകർപ്പ് എന്നിവ സഹിതം അപേക്ഷിക്കുക.

സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സില്‍   പഠിക്കുന്നവർക്ക് ആനുകൂല്യം

വിവിധ പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സുകള്‍ക്ക് സ്വകാര്യ സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, യൂണിവേഴ്സിറ്റികള്‍ എന്നിവയി ല്‍ മെരിറ്റിലോ റിസർവേഷനിലോ അഡ്മിഷന്‍ നേടുന്നവർക്ക് സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച നിരക്കില്‍ ഫീസ് ആനുകൂല്യം നല്‍കുന്നു.  കൂടാതെ ലംപ്സം ഗ്രാന്‍റ്, സ്റ്റൈപ്പന്‍റ് എന്നിവയും നല്‍കുന്നു.  അപേക്ഷ ഓണ്‍ലൈനായി അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ വഴി സമർപ്പിക്കുക. ജാതി, വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ സഹിതം ഒറിജിനല്‍ അപേക്ഷ സ്ഥാപന മേധാവി മുഖേന ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാർക്ക് നല്‍കണം.  ആനൂകൂല്യങ്ങള്‍ ഇ-ഗ്രാന്‍റ്സായി ബാങ്ക് മുഖേന നല്‍കുന്നു.

എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിക്കല്‍ കോഴ്സുകള്‍ക്ക് അഡ്മിഷ ന്‍ ലഭിച്ചവർക്ക് പ്രാഥമിക ചെലവിന് ഗ്രാന്‍റ്

എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിക്കല്‍ കോഴ്സുകള്‍ക്ക് അഡ്മിഷ ന്‍ ലഭിച്ചവർക്ക് പ്രാഥമിക ചെലവുകള്‍ക്ക് തുക അനുവദിക്കുന്നു. നിരക്ക്

മെഡിക്കല്‍ - 10,000        എഞ്ചിനീയറിംഗ് - 5,000

അഡ്മിഷന്‍ നേടിയത് സംബന്ധിച്ച രേഖ, ജാതി, വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ സഹിതം അപേക്ഷ ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാർക്ക് നല്‍കണം.  വരുമാന പരിധി 1,00,000 രൂപ.

പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷന്‍ എയിഡ്

1 മുത ല്‍ 4 വരെ ക്ലാസ്സുകളില്‍ സർക്കാർ എയിഡഡ് സ്കൂളുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക്  യൂണിഫോം, ബാഗ്, കുട എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിന് പഠന പ്രോത്സാഹനത്തിനായി 2000 രൂപ നല്‍കുന്നു.  2014-15ല്‍ ആരംഭിച്ചു. 

ലാപ്ടോപ് വിതരണം

(സ.ഉ.(കൈ) നം.131/12/പജ.പവവിവ, തീയതി- 12-10-12)

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പില്‍ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്ന എഞ്ചിനയറിംഗ്/എം.സി.എ. കോഴ്സുകള്‍ക്ക് പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് സൌജന്യമായി ലാപ്ടോപ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.

സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വിതരണം

ഒന്നാംവർഷ എം.ബി.ബി.എസ്, ബി.എ.എം.എസ്, ബി.എച്ച്.എം.എസ്. വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് സൌജന്യമായി സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് നല്‍കുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.

ഗവണ്മെന്‍റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്കോളർഷിപ്പ്

2,50,000 രൂപവരെ വരുമാനമുള്ള പട്ടികജാതി കുടുംബത്തില്‍പ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് പോസ്റ്റ് മെട്രിക് തലത്തില്‍ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പഠിക്കുന്നതിന് ധനസഹായം നല്‍കുന്ന പദ്ധതി 2014-15 മുത ല്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വരുമാന പരിധി ബാധകമില്ലാത്ത സർക്കാർ, എയിഡഡ്, സർക്കാരുമായി ഉടമ്പടി വച്ചിട്ടുള്ള സ്വാശ്രയ കോളേജുകളില്‍ എസ്.സി., ഒ.ഇ.സി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് മുഴുവന്‍ ആനുകൂല്യവും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവു പ്രകാരവും നല്‍കി വരുന്നുണ്ട്.

ഈവനിംഗ് കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ധനസഹായം

സർക്കാർ, സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഈവനിംഗ് കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നതിന് കോഴ്സ് ഫീസ് അനുവദിക്കുന്നു.  അപേക്ഷ, ജാതി, വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ സഹിതം ഒറിജിനല്‍ അപേക്ഷ സ്ഥാപന മേധാവി മുഖേന ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാർക്ക് നല്‍കണം.

വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സഹായം

യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ കറസ്പോണ്ടന്‍സ് കോഴ്സില്‍ ചേർന്ന് പഠിക്കുന്നവർക്ക് കോഴ്സ്ഫീസ് അനുവദിക്കുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തു പഠനം നടത്തുന്നവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യം

കേരളത്തില്‍ ഇല്ലാത്ത കോഴ്സുകള്‍ക്ക് സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്ത് അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിലും സെന്‍ട്രല്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും മെറിറ്റ് റിസർവേഷന്‍ സീറ്റില്‍ പ്രവേശനം നേടിയിട്ടുള്ള പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം നല്‍കുന്നു. അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പഠിക്കുന്ന 2.50 ലക്ഷം രൂപവരെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് പോസ്റ്റ് മെട്രിക് തലത്തില്‍ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം നല്‍കി വരുന്നു.  അപേക്ഷ, ജാതി, വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ സഹിതം സ്ഥാപന മേധാവി വഴി പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടർക്ക് നല്‍കണം.

ജോലി സംബന്ധമായി കേരളത്തിന് പുറത്ത് താല്‍ക്കാലികമായി താമസം ആക്കിയിട്ടുള്ള പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാരുടെ മക്കള്‍ക്ക് സാധാരണ കോഴ്സുകള്‍ക്കും വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്നു. അപേക്ഷ, ജാതി, വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റുക ള്‍ സഹിതം സ്ഥാപന മേധാവി വഴി പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടർക്ക് നല്‍കണം.

ഭാരതത്തിന് വെളിയില്‍ പഠിക്കുന്നവർക്കുള്ള ധനസഹായം

ഓരോ അപേക്ഷയും മെരിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സെക്രട്ടറി തലത്തില്‍ പരിഗണിച്ച് യുക്തമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നു.  പരമാവധി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ അനുവദിക്കുന്നു.

പാരലല്‍ കോളേജ് പഠനത്തിനുള്ള ധനസഹായം

സർക്കാർ/എയിഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പ്ലസ്ടൂ, ഡിഗ്രി, പി.ജി. കോഴ്സുകളില്‍ പ്രവേശനം ലഭിക്കാത്ത പട്ടികജാതി/മറ്റ് അർഹ വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് പാരലല്‍ കോളേജ് പഠനത്തിന് റഗുലർ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പഠിക്കുന്നവരുടെ നിരക്കില്‍ ലംപ്സംഗ്രാന്‍റ്, സ്റ്റൈപ്പന്‍റ് എന്നിവ അനുവദിക്കുന്നു.  കൂടാതെ ട്യൂഷന്‍  ഫീസ്, പരീക്ഷാഫീസ് എന്നിവ നല്‍കുന്നു.  അപേക്ഷ, ജാതി, വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റുക ള്‍, സർക്കാർ /എയിഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ അപേക്ഷിച്ചിട്ടും  അഡ്മിഷന്‍ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന സാക്ഷ്യപത്രം, വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത സംബന്ധിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ എന്നിവ സഹിതം ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർക്ക് ബ്ലോക്ക് /മുനിസിപ്പ ല്‍/കോർപ്പറേഷ ന്‍ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാർ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.

ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ട്രെയിനിംഗ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകള്‍ (ഐ.റ്റി.ഐ. ക ള്‍)

വകുപ്പിനു കീഴി ല്‍ വിവിധ ജില്ലകളിലുള്ള 44 ഐ.റ്റി.ഐ. കളിലായി എ ന്‍.സി.വി.റ്റി. /എസ്.സി.വി.റ്റി. നിലവാരമുള്ള ഇലക്ട്രീഷ്യ ന്‍, ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍ സിവി ല്‍, മെക്കാനിക് (മോട്ടോർ വെഹിക്കി ള്‍), പെയിന്‍റർ (ജനറല്‍), പ്ലംബർ, കാർപെന്‍റർ, സ്വീയിംഗ് ടെക്നോളജി, വെല്‍ഡർ, സർവ്വേയർ, ഡ്രൈവർ കം മെക്കാനിക് എന്നീ ട്രേഡുകളി ല്‍ പരിശീലനം നല്‍കുന്നു.  41 ഐ.റ്റി.ഐ.കളിലെ എല്ലാ ട്രേഡുകള്‍ക്കും എ ന്‍.സി.വി.റ്റി.യുടെ അംഗീകാരമുള്ളതാണ്.  പ്രസ്തുത ഐ.റ്റി.ഐ.കളില്‍ നിന്ന് 80%ത്തി ല്‍ കുറയാതെ  ഹാജരോടുകൂടി  പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി ആള്‍ ഇന്ത്യ ട്രേഡ് ടെസ്റ്റി ല്‍ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് പ്രൊവിഷണ ല്‍ ഉള്‍പ്പെടെ  നാഷണല്‍ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (എന്‍.റ്റി.സി) ലഭിക്കുന്നു.  എന്‍.സി.വി.റ്റി.യുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത 3 ഐ.റ്റി.ഐ.കളില്‍ നിന്ന് വിജയകരമായി പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് എസ്.സി.വി.റ്റി. സർട്ടിഫിക്കറ്റും ലഭിക്കുന്നു.  തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പരിശീലനാർത്ഥികള്‍ക്ക് ഫീസ് സൌജന്യം, യൂണിഫോം അലവന്‍സ്, ലംപ്സംഗ്രാന്‍റ്, സ്റ്റഡി ടൂർ അലവന്‍സ് എന്നിവയ്ക്കു പുറമെ 500 രൂപ നിരക്കില്‍ പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പന്‍റ് നല്‍കിവരുന്നു.

അഖിലേന്ത്യ ട്രേഡ് ടെസ്റ്റില്‍ പരാജയപ്പെടുന്നവർക്ക് ട്യൂഷന്‍ നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയും നിലവിലുണ്ട്.

ഐ.റ്റി.ഐ.കളില്‍ പ്രവേശനം ലഭിക്കാന്‍ നിശ്ചിത ഫോറത്തില്‍  ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപന മേധാവികള്‍ക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.  ഡ്രൈവർക്കും മെക്കാനിക് ട്രേഡില്‍ പ്രവേശനം നേടുന്നതിന് 18 വയസ്സും മറ്റു കോഴ്സുകള്‍ക്ക് പ്രവേശനത്തിന് 14 വയസ്സും തികഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്.  അപേക്ഷയോടൊപ്പം ജാതി, ജനനതീയതി എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളും അവസാന പരീക്ഷയില്‍ ലഭിച്ച മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന്‍റെ കോപ്പിയും ഹാജരാക്കണം.

 

കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജ് പാലക്കാട്

വകുപ്പിന് കീഴില്‍ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വടക്കാഞ്ചേരിയി ല്‍  2012 ല്‍ ആരംഭിച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജി ല്‍ Certificate Programme in Precision Machinist (CPPM) എന്ന ആധുനിക ഹൈടെക് കോഴ്സില്‍  20 പേർക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുന്നു.  എസ്.എസ്.എല്‍.സി./+2എന്നിവ പാസ്സായവർക്ക് പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.  പ്രസ്തുത അപേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് പ്രവേശന പരീക്ഷയിലൂടെയാണ് പരിശീലനാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.  കോഴ്സ് ദൈർഘ്യം രണ്ട് വർഷം. (ഒരു വർഷം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണ ല്‍ ട്രെയിനിംഗും ഒരു വർഷം ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ട്രെയിനിംഗും നല്‍കുന്നു). കോഴ്സിന്‍റെ ഭാഗമായി വ്യവസായ പരിശിലനത്തിനുള്ള സൌകര്യം മള്‍ട്ടിനാഷണല്‍ കമ്പനികള്‍  ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ലഭിക്കുന്നു.

പ്രീ-എക്സാമിനേഷന്‍ ട്രെയിനിംഗ് സെന്‍റർ

വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകള്‍ക്ക് പട്ടികജാതി വിഭാഗം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനത്ത് നാല് പ്രീ-എക്സാമിനേഷന്‍ ട്രെയിനിംഗ് സെന്‍ററുക ള്‍ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.  തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് സ്റ്റൈപ്പന്റോടു കൂടിയ പരിശീലനം കൂടാതെ മെഡിക്കല്‍/എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശന പരീക്ഷാ പരീശീലനം, ജോബ് ഓറിയന്റഡ് കോഴ്സുകള്‍ എന്നിവയും ഈ സെന്ററുകളില്‍ നടത്തുന്നു.  തിരുവനന്തപുരം, ആലുവ, കുഴല്‍മന്ദം, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍.

ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സിവി ല്‍ സർവ്വീസ്  എക്സാമിനേഷന്‍ സൊസൈറ്റി ( ICSETS ), തിരുവനന്തപുരം.

അഖിലേന്ത്യാ സർവ്വീസുകളിലേക്കുള്ള മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നല്‍കുന്നതിന് വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തി ല്‍ സ്ഥാപിതമായ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം.  സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ നടക്കുന്ന പ്രാഥമിക സെലക്ഷന്‍ പരീക്ഷയില്‍ പാസ്സാകുന്ന പട്ടികജാതി-പട്ടിക വർഗ്ഗക്കാർക്ക് സൌജന്യ താമസ സൌകര്യം, മികച്ച ലൈബ്രറി സംവിധാനം ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും അനുവദിച്ച് ഒരു വർഷം പരിശീലനം ലഭ്യമാക്കുന്നു.  അപേക്ഷ മാർച്ച് മാസത്തില്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

പാരാ മെഡിക്കല്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍   

തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ മെഡിക്കല്‍കോളേജുകളോടു ചേർന്ന് രണ്ട് പാരാ മെഡിക്കല്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ (പ്രിയദർശിനി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാരാ മെഡിക്കല്‍ സ്റ്റഡീസ്) പട്ടിക വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്കായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഴല്‍മന്ദത്ത് ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്പെക്ടർ കോഴ്സിനുള്ള സ്ഥാപനം, പയ്യന്നൂരില്‍ ഡി.എം.എല്‍.റ്റി. കോഴ്സിനുള്ള സ്ഥാപനം എന്നിവ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

സെന്‍റർ ഓഫ് എക്സലന്‍സ്, കോഴിക്കോട്

 പട്ടികജാതി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മത്സരശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും കിർത്താഡ്സ് കാമ്പസില്‍ Crest (Centre for Research and Education for Social Transformation) എന്ന സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.  ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പ്രവേശനം നേടുന്നതിനും കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലകളില്‍ ജോലി ലഭിക്കുന്നതിനും പട്ടിക വിഭാഗത്തിനെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിന് ഇതിലൂടെ കഴിയുന്നു.

മോഡല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ പോളിടെക്നിക്ക്, പാലക്കാട്

 പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍ നിന്ന് സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി പാലക്കാട് കണ്ണാടിയില്‍ ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനം.  മുപ്പത് കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രവേശനം.

ബുക്ക് ബാങ്ക് സ്കീം

പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന പട്ടികവിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് വിലയേറിയ റഫറന്‍സ് പുസ്തകങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി.

പഠനയാത്രാ പര്യടന പരിപാടി

സംസ്ഥാനത്ത് ഹയർ സെക്കണ്ടറി ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സുകള്‍ എന്നിവ ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പഠന യാത്രയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന  പട്ടികജാതി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്കുള്ള പരമാവധി ചെലവ് 4000 രൂപയായി നിജപ്പെടുത്തി, സ്ഥാപന മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രകാരം പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പില്‍നിന്നും തുക അനുവദിക്കുന്നു.

പാലക്കാട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട 70 വിദ്യാർത്ഥികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 100 വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതിന് 500 കിടക്കകളും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലുമായി 19 ചികിത്സായൂണിറ്റുകളുമുള്ള ഒരു മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് പാലക്കാട് 2014-15ല്‍ ആരംഭിച്ചു.  മെഡിക്കല്‍ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് പാരാമെഡിക്കല്‍ കോഴ്സുകളും, ലബോറട്ടറികളും ആശുപത്രിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളുടെയും ചെറിയ ഉപകരണങ്ങളുടെയും മരുന്നുകളുടെയും ഉല്‍പ്പാദക യൂണിറ്റുകളും ഗവേഷണ വികസന സംരംഭങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

വിലാസം

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്
അയ്യങ്കാളി ഭവന്‍

കനക  നഗര്‍, 
കവടിയാര്‍ പി.ഓ.
വെള്ളയമ്പലം,
തിരുവനന്തപുരം
പിന്‍കോട്:-695003

ഫോട്ടോഗാലറി

Visitors Counter

222942
Today
All days
167
222942