സാമ്പത്തിക വികസന പദ്ധതികള്‍

1. സ്വയംതൊഴില്‍ പദ്ധതി

വ്യക്തികള്‍ക്കു മൂന്നു ലക്ഷം വരെയുള്ള വായ്പകള്‍ക്കും ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് 10 ലക്ഷംവരെയുള്ള വായ്പകള്‍ക്കും വായ്പാ തുകയുടെ 1/3 സബ്സിഡി പദ്ധതി ബാങ്കുകളുമായി ച്ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്നു.  ബാങ്ക് അംഗീകരിക്കുന്ന ഏത് സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭവും തുടങ്ങാം.  പ്രായം 18-50, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത- ഏഴാം ക്ലാസ്, വരുമാന പരിധി ബാധകമല്ല.  അപേക്ഷ, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, ജാതി, വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍, പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട്, റേഷന്‍കാർഡ് പകർപ്പ്, തിരിച്ചറിയല്‍ കാർഡ് പകർപ്പ്, എസ്.ജി.എസ്.വൈ.ലോണ്‍ വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ സഹിതം ബ്ലോക്ക്/മുനിസിപ്പ ല്‍/കോർപ്പറേഷന്‍ പട്ടികജാതി  വികസന ഓഫീസർക്ക് നല്‍കുക.

2. വക്കീലന്മാർക്ക് ധനസഹായം

നിയമ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ ഉടന്‍ വക്കീലായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് 3 വർഷത്തേക്ക് ധനസഹായം

അഭിഭാഷകനായി എന്‍റോള്‍ ചെയ്ത് ഒരു മാസത്തിനകം നിശ്ചിത ഫാറത്തിലുള്ള അപേക്ഷ, ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, എല്‍.എല്‍.ബി.യുടെ  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ബാർ കൌണ്‍സി ല്‍ എന്‍റോള്‍മെന്റ് സാക്ഷ്യപത്രം, സീനിയർ അഭിഭാഷകന്‍റെ  സാക്ഷ്യപത്രം സഹിതം ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർക്ക് സമർപ്പിക്കുക.

3. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചവർക്ക് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ്

ഐ.റ്റി.ഐ, ഡിപ്ലോമ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി എന്നിവ പാസ്സായവർ അപ്രന്‍റീസ്ഷിപ്പ് അപേക്ഷ അതാത് ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസുകളില്‍ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.  പ്രതിമാസ നിരക്ക്

ഐ.റ്റി.ഐ                    - 2000 രൂപ

ഡിപ്ലോമ                        - 2500 രൂപ

എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി   - 3000രൂപ

4. ടൂള്‍ കിറ്റ്

വകുപ്പിന്‍റെ ഐ.റ്റി.ഐ.കളില്‍ വിവിധ ട്രേഡുകള്‍ പാസ്സായിട്ടുള്ളവർക്ക് പണി ആയുധങ്ങ ള്‍ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഗ്രാന്‍റ് നല്‍കുന്നു.

5.  ഉല്‍പന്ന പ്രദർശന വിപണന മേള

പട്ടികജാതിക്കാരുടെ പാരമ്പര്യ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്കും പട്ടികജാതി സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുടെ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്കും വിപണി കണ്ടെത്തുന്നതിന് സഹായകരമായ രീതിയില്‍ സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഒരു വർഷം രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലായി വിപണന മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.  സ്റ്റാള്‍ സൌജന്യമായി അനുവദിക്കുന്നു.  ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍  സ്റ്റാളിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള വാഹന വാടക, സ്റ്റാളില്‍ നില്‍ക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിദിന ബാറ്റ, ഭക്ഷണം, എന്നിവ നല്‍കുന്നു.  താല്‍പര്യമുള്ളവർ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളില്‍ പുറത്തിറക്കുന്ന വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അപേക്ഷ ചീഫ് പബ്ലിസിറ്റി ഓഫീസർ, പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തില്‍ നല്‍കാം.

6. സ്വയംപര്യാപ്ത ഗ്രാമങ്ങള്‍

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന്റേയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റേയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തില്‍ കിലയുടെ സഹകരണത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കിയ, പട്ടിക വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവരുടെ സ്ഥിതിവിവര പഠന റിപ്പോർട്ടില്‍ അന്‍പതോ അന്‍പതില്‍ കൂടുതലോ പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങള്‍ അധിവസിക്കുന്ന 436 ഗ്രാമങ്ങളുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.  വികസന പ്രക്രിയയില്‍ ഗണ്യമായ നേട്ടമൊന്നും കൈവരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഈ ഗ്രാമങ്ങള്‍ക്കായി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന സമഗ്ര വികസന പദ്ധതിയാണ് 'സ്വയംപര്യാപ്ത ഗ്രാമങ്ങള്‍'.

ഓരോ സങ്കേതത്തിന്റേയും വികസനാവശ്യങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തിയാണ് പദ്ധതി നിർവ്വഹണം നടപ്പാക്കുന്നത്.  റോഡ് നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം, അഴുക്കുചാല്‍ നിർമ്മാണം, സോളാർ തെരുവ് വിളക്കുകള്‍, ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്, ഭവന പുനരുദ്ധാരണം, എന്നിങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് പരമാവധി 1 കോടി രൂപയാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു സങ്കേതത്തിനായി ചെലവഴിക്കുക.  എം.എല്‍.എ.മാരുടെ നേരിട്ടുള്ള മേല്‍നോട്ടത്തിലാണ് പദ്ധതി നിർവ്വഹണം.

വിലാസം

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്
അയ്യങ്കാളി ഭവന്‍

കനക  നഗര്‍, 
കവടിയാര്‍ പി.ഓ.
വെള്ളയമ്പലം,
തിരുവനന്തപുരം
പിന്‍കോട്:-695003

ഫോട്ടോഗാലറി

Visitors Counter

160853
Today
All days
31
160853