നിയമാധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങള്‍

1.  1995 ലെ പൌരാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം

പട്ടികജാതിക്കാരുടെ പൌരാവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും തൊട്ടുകൂടായ്മ അടക്കമുള്ള അനാചരണങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ബോധവല്‍ക്കരണം നടത്തുന്നതിനും പൌരാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം തുക ചെലവഴിക്കുന്നു.  പട്ടികജാതിക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളില്‍ മികച്ചവയ്ക്ക് അവാർഡ്, മികച്ച ദളിത് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുള്ള അവാർഡ് എന്നിവ ഈ നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായി നല്‍കുന്നു.  സാംസ്കാരിക ജാഥകള്‍, സാംസ്കാരിക മത്സരങ്ങള്‍, സന്ദേശ റാലികള്‍, മിശ്ര വിവാഹിതർക്ക് ധനസഹായം നല്‍കല്‍ എന്നിവയും ടി നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നവയാണ്.

2.  1989 ലെ അതിക്രമം തടയല്‍  നിയമം

ഇന്ത്യന്‍  ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിള്‍ 17-ല്‍ പറയുന്ന "Abolition of untouchability" (തൊട്ടുകൂടായ്മ നിർത്തലാക്കല്‍) എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇന്ത്യന്‍ പാർലമെന്റ് 11-09-1989 ല്‍ പാസ്സാക്കി 10-01-1990 മുതല്‍ നിലവില്‍ വന്ന നിയമമാണ് പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ (അതിക്രമം തടയല്‍) നിയമം 1989.

ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിള്‍ 17-ല്‍ പറയുന്ന "Untouchability" is abolished and its practice in any form is forbidden.  The enforcement of any disability arising out of "Untouchability" shall be an offence punishable in accordance with law. അതായത് തൊട്ടുകൂടായ്മ നിർത്തലാക്കുകയും അതിന്റെ ഏതുരൂപത്തിലും ഉള്ള ആചരണം വിലക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തൊട്ടുകൂടായ്മയില്‍ നിന്നും ഉളവാകുന്ന ഏതെങ്കിലും അവശത നിർബന്ധിച്ച് ഏല്‍പ്പിക്കുന്നത് നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു കുറ്റമായിരിക്കുന്നതാണ്.

ഇന്ത്യയില്‍ ജമ്മുകാശ്മീർ ഒഴികെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങള്‍ക്കും ഈ നിയമം ബാധകമാണ്.  നിയമത്തിന്റെ Chapter II-ല്‍ ആർട്ടിക്കിള്‍ 3-ല്‍ കുറ്റകരമായ അതിക്രമങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ നിയമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകള്‍:

1.  ഇന്ത്യന്‍ പീനല്‍ കോഡ്, പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ ഓഫ് സിവില്‍ റൈറ്റ്സ് ആക്ട് എന്നിവയില്‍ പറയാത്തതും  എന്നാല്‍ പട്ടികജാതി /പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവർക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുന്ന അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

2. അതിക്രമങ്ങള്‍ ഓരോന്നും തരം തിരിച്ച് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

3. ഓരോ അതിക്രമത്തിനും നല്‍കേണ്ട കർശന ശിക്ഷകള്‍ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

4. നിയമം പരിരക്ഷിക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വീഴ്ചയുണ്ടായാല്‍ അവരും ശിക്ഷാർഹരായിരിക്കും.

5. വിചാരണ വേഗത്തില്‍ പൂർത്തിയാക്കി കാലവിളംബരം കൂടാതെ നിയമ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിലേക്ക് പ്രത്യേക കോടതികള്‍ രൂപീകരിക്കും.

6. എല്ലാ പ്രത്യേക കോടതികളിലും പ്രത്യേക പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരെ നിയമിക്കുവാന്‍ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു.

7. പ്രതികളുടെ മൂന്‍കൂർ ജാമ്യം തടയുന്നു.

8. അതിക്രമത്തിന് ഇരയാകുന്നവർക്ക് ആശ്വാസവും പുനരധിവാസവും ഉറപ്പാക്കുന്നു.

9. ഗുരുതരമായ അതിക്രമത്തിന് ഇരയാകുന്നവർക്കോ, അവരുടെ ആശ്രിതർക്കോ സർക്കാരിലോ, സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിലോ ജോലി ഉറപ്പാക്കുന്നു.

10. നിയമത്തിന്റെ പരിരക്ഷയ്ക്കും നടത്തിപ്പിനുമായി സംസ്ഥാനതലത്തിലും ജില്ലാതലത്തിലും മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം.

 

മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ധ്യക്ഷനായുള്ള ഉന്നതതല വിജിലന്‍സ് & മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി 6 മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ കൂടി ഈ നിയമ നടത്തിപ്പിനെ വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നു.  ഈ പരിശോധനയില്‍ അതിക്രമത്തിന് ഇരയാകുന്നവർക്ക് നല്‍കുന്ന സഹായവും അവരുടെ പുനരധിവാസവും ചർച്ചചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കേസ് നടത്തിപ്പിന്റെ പുരോഗതിയും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉത്തരവാദിത്വവും സ്വീകരിച്ച നടപടികളും വിശദമായി വിലയിരുത്തുന്നു.  അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സർക്കാരില്‍ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും അവയില്‍ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള നടപടികളും പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ തുടർ നടപടികള്‍ക്കു വേണ്ടി തീരുമാനങ്ങള്‍ കൈക്കൊള്ളുന്നു.

ഈ കമ്മിറ്റിയില്‍ പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗം, ആഭ്യന്തരം, ധനകാര്യം എന്നീ വകുപ്പു മന്ത്രിമാർ, പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട എം.പി.മാർ, എം.എല്‍.എ.മാർ, സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, ഡി.ജി.പി.,  ദേശീയ പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ കമ്മീഷന്റെ ഡയറക്ടറോ അല്ലെങ്കില്‍ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറോ എന്നിവർ അംഗങ്ങളും പട്ടികജാതി /പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ സെക്രട്ടറി കണ്‍വീനറുമാണ്.

ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റുമാർ (ജില്ലാ കളക്ടർമാർ) അദ്ധ്യക്ഷനായുള്ള ജില്ലാതല മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി 3 മാസത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ യോഗം ചേരണം.  അതാതു ജില്ലകളിലെ ഈ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളുടെ നടത്തിപ്പാണ് അവിടെ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നത്.  ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റുമാർ രൂപീകരിക്കുന്ന ഈ കമ്മിറ്റിയില്‍ അതാതു ജില്ലകളില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എ.പി.മാരും എം.എല്‍.എ.മാരും കൂടാതെ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്, പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട മൂന്ന് സീനിയർ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർമാർ, പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ ജനവിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും 5-ല്‍ കൂടാത്ത അംഗങ്ങള്‍, പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാരുടെ നോണ്‍ ഗവണ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകളില്‍ നിന്നും 3-ല്‍ കൂടാത്ത അംഗങ്ങള്‍ എന്നിവർ അംഗങ്ങളായിരിക്കും.  ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറായിരിക്കും ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി.

ഈ നിയമത്തിന്റെ നടപ്പാക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ സംസ്ഥാനവും വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് ജൂലൈ ഒന്നിനു മുമ്പായിത്തന്നെ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് അയച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.  കേന്ദ്ര സർക്കാരിലെ Ministry of Social Justice & Empowerment ഈ റിപ്പോർട്ടുകള്‍  സമാഹരിച്ച് പാർലമെന്റിന്റെ ഇരു സഭകളുടെയും മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

അതിക്രമത്തിന് ഇരയാകുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കില്‍ ആശ്രിതർക്ക് ഓരോന്നിനും ലഭിക്കേണ്ട സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യം എത്രയാണെന്നും അത് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് നല്‍കേണ്ടതെന്നും വ്യക്തമായി ഈ നിയമത്തില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നേരത്തേ 25,000 രൂപ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് 60,000 രൂപയായും 20,000 രൂപ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് 50,000 രൂപയായും, 50,000 രൂപ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് 1,20,000 രൂപയായും 1 ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് 2,50,000 രൂപയായും 2,00,000 രൂപ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് 5,00,000 രൂപയായും വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 23-12-2011 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുത്തി കേന്ദ്രസർക്കാർ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അന്വേഷണത്തിനോ, ഹിയറിംഗിനോ, വിചാരണയ്ക്കോ ആയി താമസസ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിവരുമ്പോള്‍ അതിക്രമത്തിന് ഇരയാകുന്നവർക്കും ആശ്രിതർക്കും സാക്ഷികള്‍ക്കും അനുവദനീയമായ യാത്രാബത്ത, ദിനബത്ത എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതിന് അർഹതയുണ്ട്.  ഇത് എങ്ങിനെയൊക്കെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചട്ടം 11-ല്‍ വ്യക്തമായി പറയുന്നു.

ഈ നിയമപ്രകാരം എടുക്കുന്ന കേസുകളില്‍ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടത് ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസില്‍ കുറയാത്ത റാങ്കുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കണം. ടി ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഇത്തരം കേസുകള്‍ക്ക് മുന്തിയ പരിഗണന നല്‍കി 30 ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി റിപ്പോര്‍ട്ട് പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന് സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കണം. സൂപ്രണ്ട് ടി റിപ്പോര്‍ട്ട് താമസം വിനാ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് (ഡി.ജി.പി) അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

കേരളത്തില്‍ എല്ലാ ജില്ലാ സെഷന്‍സ് കോടതികളും ഈ കേസുകള്‍ക്കുള്ള പ്രത്യേക കോടതികളായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതിനു പുറമെ കല്‍പ്പറ്റയിലും മഞ്ചേരിയിലും പ്രത്യേക കോടതികള്‍ തുടങ്ങാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കുകയുണ്ടായി. ഇതുകൂടാതെ മറ്റുചില ജില്ലകളിലും പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്നതിന് നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. 3 എസ്.എം.എസ്. യൂണിറ്റുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്നു. ബോധവല്‍ക്കരണ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിച്ച് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത്  ഐ.ജി.മാര്‍,എസ്.പി.മാര്‍ എന്നിവരുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത് ഇത്തരം കേസുകളുടെ നടത്തിപ്പിലെ പുരോഗതി ഡി.ജി.പിയും അവലോകനം നടത്തുന്നു.

ഇതിനെല്ലാം പുറമേ പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ വികസന വകുപ്പു സെക്രട്ടറിയെ നോഡല്‍ ഓഫീസറായി നോമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേട്ടുമാരുടെയും പോലീസ് സൂപ്രണ്ടുമാരുടെയും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഈ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഓരോ ത്രൈമാസ അവസാനത്തിലും നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍മാ ര്‍ നടത്തുന്ന റിവ്യൂമീറ്റിംഗില്‍ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സര്‍ക്കാരില്‍ ലഭിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും ഈ നിയമമനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കേസുകളും പ്രത്യേകമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ നിയമപാലന സംവിധാനങ്ങളും അതിക്രമത്തിന് ഇരയായവര്‍ക്കും ആശ്രിതര്‍ക്കും നല്‍കിയിട്ടുള്ള ആശ്വാസ നടപടികളും അടിയന്തിരമായി നല്‍കേണ്ട അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളും മറ്റും പരിശോധിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ നോണ്‍ ഗവണ്‍മെന്‍റല്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷനുകളുടെയും പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ സെല്ലിന്‍റെയും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ തുടര്‍നടപടികള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു.

നിയമം അനുസരിച്ച് കുറ്റകരമാകുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

(i) പട്ടികജാതിയിലോ പട്ടികവര്‍ഗത്തിലേയോ ഒരംഗത്തെ കൊണ്ട് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്തതോ നിന്ദ്യമായതോ ആയ ഏതെങ്കിലും സാധനം തീറ്റിക്കുന്നതിനോ കുടിപ്പിക്കുന്നതിനോ ബലപ്രയോഗം നടത്തുന്നത്.

(ii) പട്ടികജാതിയിലേയോ പട്ടികവര്‍ഗത്തിലേയോ ഏതെങ്കിലും അംഗത്തിന് ക്ഷതിയോ അപമാനമോ അല്ലെങ്കില്‍ അലട്ടലോ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി വിസര്‍ജ്ജന വസ്തുക്കളോ പാഴ് വസ്തുക്കളോ, ജന്തുക്കളുടെ ശവശരീരങ്ങളോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും നിന്ദ്യമായ സാധനമോ അയാളുടെ പരിസരങ്ങളിലോ അയല്‍പക്കത്തോ  കൂട്ടിയിടുക വഴി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

(iii) പട്ടികജാതിയിലേയോ പട്ടികവര്‍ഗത്തിലേയോ ഒരംഗത്തിന്റെ ശരീരത്തില്‍ നിന്ന് ബലാല്‍ക്കാരമായി വസ്ത്രങ്ങള്‍ മാറ്റുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ മുഖത്തോ ശരീരത്തിലോ ചായംതേച്ചോ നടത്തുന്നതോ, അല്ലെങ്കില്‍ മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സിന് ന്യൂനതയുണ്ടാക്കുന്ന അതേപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത്

(iv) പട്ടികജാതിയിലോ പട്ടികവര്‍ഗത്തിലേയോ ഒരംഗത്തിന് ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉള്ളതോ അലോട്ടുമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കില്‍ ക്ഷമതയുള്ള അധികാരസ്ഥനാല്‍ അലോട്ടു ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി വിജ്ഞാപനം  ചെയ്തിട്ടുള്ളതോ ആയ ഭൂമി അന്യായമായി കൈവശപ്പെടുത്തുകയോ കൃഷി  ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ അയാള്‍ക്ക് അലോട്ട് ചെയ്ത ഭൂമി കൈമാറ്റം ചെയ്ത് എടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്.

(v) പട്ടികജാതിയിലേയോ പട്ടികവര്‍ഗത്തിലേയോ ഒരംഗത്തിന്റെ ഭൂമിയേയോ പരിസര പ്രദേശത്തേയോ അയാളുടെ  കൈവശത്തു നിന്നും അന്യായമായി നീക്കം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ ഏതെങ്കിലും ഭൂമിയിന്‍ന്മേലോ, പരിസരപ്രദേശത്തിന്‍ന്മേലോ വെള്ളത്തിന്മേലോ ഉള്ള അയാളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്നതി ല്‍ കൈകടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത്.

(vi)പട്ടികജാതിയിലേയോ പട്ടികവര്‍ഗത്തിലേയോ ഒരംഗത്തെ പൊതു ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി സര്‍ക്കാ ര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിര്‍ബന്ധിത സേവനം ഒഴികെ, ബിഗാര്‍

അല്ലെങ്കില്‍ അതേ രൂപത്തിലുള്ള മറ്റു നിര്‍ബന്ധിത തൊഴിലോ, അല്ലെങ്കില്‍ അടിമപ്പണിയോ ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്.

(vii) പട്ടികജാതിയിലേയോ പട്ടികവര്‍ഗത്തിലേയോ ഒരംഗത്തെ വോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനോ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കില്‍ നിയമം മൂലം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലാത്ത വിധത്തില്‍ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോ നിര്‍ബന്ധിക്കുകയോ ഭയപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത്.

(viii) പട്ടികജാതിയിലേയോ പട്ടികവര്‍ഗത്തിലേയോ ഒരംഗത്തിനെതിരായി വ്യാജമായതോ, ദുരുദ്ദേശപരമായതോ, ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതോ ആയ വ്യവഹാരമോ ക്രമിനില്‍ നടപടികളോ മറ്റു നിയമ നടപടികളോ ആരംഭിക്കുന്നത്.

(ix) ഏതെങ്കിലും വ്യാജമായതോ നിസ്സാരമായതോ ആയ വിവരം ഏതെങ്കിലും പബ്ളിക്ക് സര്‍വന്‍റിന് നല്‍കുകയും അതുവഴി അങ്ങനെയുള്ള പബ്ളിക് സര്‍വന്‍റിന്റെ നിയമാനുസൃതമായ അധികാരം പട്ടികജാതിയിലേയോ പട്ടികവര്‍ഗത്തിലേയോ ഒരംഗത്തിന് ക്ഷതിയോ അലേട്ടോ ഉണ്ടാക്കത്തക്കവിധം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.

(x) പട്ടികജാതിയിലേയോ പട്ടികവര്‍ഗത്തിലേയോ ഒരംഗത്തെ പൊതു ജനദൃഷ്ടിയില്‍പ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് വച്ച് അവഹേളിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഉദ്ദേശപൂര്‍വ്വം അപമാനിക്കുകയോ ഭയപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത്.

(xi) പട്ടികജാതിയിലേയോ പട്ടികവര്‍ഗത്തിലോ പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീയെ അനാദരിക്കുകയോ മാനഭംഗപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു  കൂടി അവളുടെ നേരെ കയ്യേറ്റം നടത്തുകയോ ബലം പ്രയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്.

(xii) പട്ടികജാതിയിലേയോ പട്ടികവര്‍ഗത്തിലോപെട്ട ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഇച്ഛയെ സ്വാധീന പ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കുകയും അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ അവള്‍ സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്ന ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് ആ സ്ഥാനം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.

(xiii) പട്ടികജാതിയിലേയോ പട്ടികവര്‍ഗത്തിലേയോ അംഗങ്ങള്‍ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും നീരുറവയിലേയോ ജലസംഭരണിയിലേയോ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റേതെങ്കിലും സ്രോതസ്സിലേയോ ജലം, അത് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആവശ്യത്തിനുള്ള അനുയോജ്യത കുറയത്തക്ക വിധം ദുഷിപ്പിക്കുകയോ മലിനമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്.

(xiv) പട്ടികജാതിയിലേയോ പട്ടികവര്‍ഗത്തിലേയോ  ഒരംഗത്തിന് ഒരു പൊതുസങ്കേത സ്ഥലത്തേക്ക് കടക്കുവാന്‍ കീഴ് നടപ്പു പ്രകാരമുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ അങ്ങനെയുള്ള അംഗത്തെ പൊതുജനങ്ങളിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങള്‍ക്കോ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും സ്വഭാവത്തിനോ ഉപയോഗിക്കുവാനോ പ്രവേശിക്കുവാനോ പൊതു സങ്കേത സ്ഥലം ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ നിന്നോ അവിടേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതില്‍ നിന്നോ അയാളെ തടയത്തക്ക വിധം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത്.

(xv) പട്ടികജാതിയിലോ പട്ടികവര്‍ഗത്തിലേയോ ഒരംഗത്തെ തന്റെ വീടോ ഗ്രാമമോ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റു വാസ സ്ഥലമോ വിട്ടുപോകുന്നതിന് നിര്‍ബന്ധിക്കുകയോ ഇടയാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്. അതിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയരാകുന്ന പട്ടികജാതി- പട്ടികവര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ക്ക് ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷകള്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി സമര്‍പ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷയോടൊപ്പം നഷ്ടം  തിട്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള തഹസില്‍ദാരുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും പോലീസിന്റെ ക്രൈം റിപ്പോര്‍ട്ടും ഹാജരാക്കണം.

അതിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയരാവുന്നവര്‍ക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന ആനൂകൂല്യങ്ങള്‍ ഭാരത സര്‍ക്കാരിന്റെ (23-06-2014 ലെ അസാധാരണ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം ജി എസ് ആര്‍ 416 (ഇ) പ്രകാരം പരിഷ്കരിച്ചത്.

ക്രമ നം

കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ പേര്

നഷ്ടപരിഹാരമായി ലഭിക്കുന്ന തുക

1

ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്തതോ നിന്ദ്യമായതോ ആയ ഏതെങ്കിലും സാധനം തീറ്റിക്കുകയോ കുടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് [(വകുപ്പ് 3 (i) (i)]

കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ തീവ്രതയും സ്വഭാവവും അനുസരിച്ച് കുറ്റകൃത്യത്തിനിരയായ ഓരോ വ്യക്തിക്കും 90,000രൂപയോ അതില്‍ കൂടുതലോ ഇതുകൂടാതെ കുറ്റകൃത്യത്തിനിരയായ വ്യക്തിക്ക് നേരിട്ട അപമാനം, പരിക്ക്. മാനഹാനി എന്നിവയ്ക്ക് ആനുപാതികമായ തുക

താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കേണ്ടതാണ്

(i)ചാര്‍ജ് ഷീറ്റ് കോടതിയി ല്‍ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ 25%

(ii)പ്രതിയ്ക്കെതിരെ കീഴ്ക്കോടതി കുറ്റസ്ഥാപനം നടത്തുമ്പോള്‍ ബാക്കി 75%

2

ഹാനിയോ അപമാനമോ ഉപദ്രവമോ ഉണ്ടാക്കുക [(വകുപ്പ് 3 (i) (ii)]

3

അന്തസ്സിന് ന്യൂനത ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവര്‍ ത്തനങ്ങള്‍ [(വകുപ്പ് 3 (i) (iii)]

4

ഭൂമി അനധികൃതമായി കൈവശപ്പെടു ത്തുകയോ ഭൂമിയില്‍ കൃഷി നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത്

 [(വകുപ്പ് 3 (i) (iv)]

കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ തീവ്രതയും സ്വഭാവവും അനുസരിച്ച് കുറ്റകൃത്യത്തിനിയായ ഓരോ വ്യക്തിക്കും കുറഞ്ഞത് 90,000രൂപയോ അതില്‍ കൂടുതലോ അങ്ങനെയുള്ള ഭൂമിയോ വസ്തുവകകളോ ജലസേചന സൗകര്യമോ ആവശ്യമാണെന്ന് കാണുന്ന പക്ഷം സര്‍ക്കാര്‍ ചിലവില്‍ തന്നെ പുന: സ്ഥാപിച്ച് നല്‍കേണ്ടതും കോടതിയില്‍ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് മുഴുവന്‍ നഷ്ടപരിഹാര തുകയും നല്‍കേണ്ടതുമാണ്.

5

ഭൂമിയേയോ വസ്തുവകകളേയോ ജലത്തേയോ സംബന്ധിച്ചുള്ള കുറ്റങ്ങള്‍  [(വകുപ്പ് 3 (i) (v)]

 

3. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്, ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റില്‍ വിജ്ഞാപനം വഴി, അതിക്രമങ്ങള്‍ തടയുന്നതിനും പട്ടികജാതിയിലേയോ പട്ടികവര്‍ഗത്തിലേയോ അംഗങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ സുരക്ഷിത ബോധം പുന:സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഉള്ള സമുചിത നടപടി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് ഒന്നോ അതില്‍ കൂടുതലോ പദ്ധതികള്‍ ഉപവകുപ്പില്‍ പരാമര്‍ശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട രീതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു  കൊണ്ടുള്ളത് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്.

വകുപ്പ്- (18 ) നിയമത്തില്‍ കീഴിലുള്ള ഒരു കുറ്റം ചെയ്യുന്ന ആളുകള്‍ക്ക് ക്രമിനല്‍ നടപടി നിയമത്തിലെ 438-ാം വകുപ്പ് ബാധകമാകുന്നതല്ലെന്ന് നിയമത്തിലെ 438-ാം വകുപ്പിലുള്ള യാതൊന്നും, ഈ നിയമത്തില്‍ കീഴിലുള്ള ഒരു കുറ്റം ചെയ്തതായുള്ള ആരോപണത്തിന്മേല്‍ ഏതെങ്കിലും ആളുടെ അറസ്റ്റ് ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഏതെങ്കിലും കേസ്സിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാധകമാകുന്നതല്ല.

വകുപ്പ്- 19 നിയമത്തില്‍ കീഴിലുള്ള ഒരു കുറ്റത്തിന് അപരാധിയായുള്ള ആളുകള്‍ക്ക് ക്രമിനില്‍ നടപടി നിയമത്തിലെ 360-ാം വകുപ്പോ കുറ്റക്കാരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളോ ബാധകമാകുന്നതല്ലെന്ന് ഈ നിയമത്തിന്‍ കീഴിലുള്ള ഒരു കുറ്റം ചെയ്തതിന് അപരാധിയാണെന്ന് കാണപ്പെട്ട പതിനെട്ടു വയസ്സിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള യാതൊരാളിനും ക്രമിനില്‍ നടപടി നിയമത്തിലെ 360-ാം വകുപ്പിലുള്ള വ്യവസ്ഥകളും 1958- ലെ 20 വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമാകുന്നതല്ല.

ക്രമ നം

കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ പേര്

നഷ്ടപരിഹാരമായി ലഭിക്കുന്ന തുക

6

ബീഗാര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ അടിമപ്പണി അല്ലെങ്കില്‍ നിര്‍ബന്ധിത തൊഴില്‍ എന്നിവ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്

[(വകുപ്പ് 3 (i) (vi)]

കുറ്റകൃത്യത്തിനിരയായ ഓരോ വ്യക്തിക്കും കുറഞ്ഞത് 90,000രൂപ ഇതില്‍ 25% പ്രഥമ വിവര റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലും ബാക്കി 75% കീഴ്കോടതി പ്രതിക്കെതിരെ കുറ്റസ്ഥാപനം നടത്തുമ്പോഴും

7

വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

[(വകുപ്പ് 3 (i) (vii)]

കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവവും തീവ്രതയും അനുസരിച്ച് കുറ്റകൃത്യനിരയായ ഓരോ വ്യക്തിക്കും 75,000രൂപ

8

വ്യാജമോ ദുരുദ്ദേശപരമോ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതോ ആയ വ്യവഹാരം

 [(വകുപ്പ് 3 (i) (viii)]

90,000 രൂപ അല്ലെങ്കില്‍ നിയമ നടപടിക്ക് ചെലവായ തുകയും നഷ്ട പരിഹാരവും അല്ലെങ്കില്‍ ഇവയിലേതാണ് കുറവ് അത്

9

വ്യാജമോ നിസ്സാരമോ ആയ വിവരം

[(വകുപ്പ് 3 (i) (ix)]

10

അപമാനിക്കുകയോ പ്രകോപിപ്പിക്കു കയോ ഭയപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത്

[(വകുപ്പ് 3 (i) (x)]

കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ തീവ്രതയും സ്വഭാവവും അനുസരിച്ച് കുറ്റ കൃത്യത്തിനിരയായ ഓരോ വ്യക്തിക്കും 90,000 രൂപ വരെ. ചാര്‍ജ്ജ് ഷീറ്റ് കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ തുകയുടെ 25% ബാക്കിയുള്ള തുക പ്രതിയ്ക്കെതിരെ കോടതി ശിക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത്.

11

ഒരു  സ്ത്രീയെ അനാദരിക്കുകയോ മാനഭംഗപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത്

[(വകുപ്പ് 3 (i) (xi)]

കുറ്റകൃത്യത്തിനിരയായ ഓരോ വ്യക്തിക്കും 1,80,000 രൂപ. ഈ തുകയില്‍ 50% വൈദ്യപരിശോധയ്ക്ക് ശേഷവും ബാക്കി 50% വിചാരണ തീര്‍ന്ന ശേഷവും നല്‍കേണ്ടതാണ്.

12

സ്ത്രീയെ ലൈംഗിക ചൂഷണം നടത്തുന്നത്

[(വകുപ്പ് 3 (i) (xii)]

13

ജലസ്രോതസ്സിനെ ദുഷിപ്പിക്കുന്നത്

[(വകുപ്പ് 3 (i) (xiii)]

3,75,000 രൂപ വരെ പിഴ അല്ലെങ്കില്‍ അങ്ങനെയുള്ള ഉറവ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും സാധാരണ സ്ഥിതി പുന:സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ചെലവ് ജില്ലാ ഭരണ കൂടത്തിന് യുക്തമെന്ന് തോന്നുന്ന ഘട്ടങ്ങളില്‍ തുക നല്‍കാവുന്നതാണ്.

14

കീഴ് നടപ്പ് പ്രകാരം വഴി നടക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കുന്നത്

[(വകുപ്പ് 3 (i) (xiv)]

വഴി നടക്കാനുള്ള അവകാശം പുന:സ്ഥാപിക്കു ന്നതിനുള്ള ചെലവും നഷ്പരിഹാരത്തുകയും ഉള്‍പ്പെടെ 3,75,000 രൂപ വരെ പിഴ. കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ തുകയുടെ 50% ബാക്കി തുക പ്രതിയെ കീഴ്ക്കോടതി ശിക്ഷിക്കുമ്പോള്‍

15

വീട് വിട്ട് പോകുന്നതിന് ഇടയാക്കുക

[(വകുപ്പ് 3 (i) (xv)]

കുറ്റകൃത്യത്തിനിരയായ ഓരോ വ്യക്തിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥത്തിനും താമസത്തിനുമുള്ള അവകാശം പുന:സ്ഥാപിച്ച് നല്‍കുന്നതിലേയ്ക്കും 90,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരവും വീട് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ചെലവില്‍ പുനര്‍ നിര്‍മ്മാണം. ചാര്‍ജ്ജ് ഷീറ്റ് കോടതിയിലേക്ക് അയയ്ക്കുമ്പോള്‍ നഷ്ട പരിഹാരത്തുക പൂര്‍ണ്ണമായും നല്‍കേണ്ടതാണ്.

 

ക്രമ നം

കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ പേര്

നഷ്ടപരിഹാരമായി ലഭിക്കുന്ന തുക

16

വ്യജമായ തെളിവ് നല്‍കുന്നത്

[(വകുപ്പ് 3 (2)(i)(ii)]

കുറ്റകൃത്യത്തിനിരയായ വ്യക്തിക്ക് കുറഞ്ഞത് 3,75,000രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം അല്ലെങ്കില്‍ നേരിട്ട നാശ നഷ്ടത്തിനോ ഹാനിക്കോ മുഴുവന്‍ നഷ്ടപരിഹാരം. ഇതില്‍ 50%കുററപത്രം നല്‍കുമ്പോഴും ബാക്കി തുക കീഴ്ക്കോടതി ശിക്ഷ വിധിക്കുമ്പോഴും

17

ഇന്ത്യന്‍ ശിക്ഷാ നിയമപ്രകാരം 10 വര്‍ഷമോ അതിലധികമോ തടവു ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നത്

[(വകുപ്പ് 3 (2) (v)]

കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവവും തീവ്രതയും അനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞത് 1,80,000രൂപയെങ്കിലും നഷ്ടപരിഹാരം. ഈ പട്ടികയില്‍ മറ്റുവിധത്തില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പക്ഷം മേല്‍ തുകയില്‍ മാറ്റം വരുന്നതാണ്.

18

ഒരു  പബ്ലിക്  സര്‍വ്വീസിനാല്‍ അധാര്‍മ്മി കമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്

[(വകുപ്പ് 3 (2)]

സംഭവിച്ച നാശനഷ്ടത്തിനോ പരിക്കിനോ ഉള്ള മുഴുവന്‍ നഷ്ട പരിഹാരം.

19

പരാധീനത :  പരാധീനത എന്നതിന്റെ നിര്‍വചനം  Personal disabilities (equal opportunities, protection of rights and full participation) Act 1995,വകുപ്പ് 2 പ്രകാരമുള്ളതും  ഭാരതസര്‍ക്കാരിന്റെ സാമൂഹ്യനീതിയും ശാക്തീകരണവും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള 01.06.2001-ലെ വിജ്ഞാപനം 154-ാം നമ്പരില്‍ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളില്‍ പ്രകാരം വിലയിരുത്താവുന്നതാകുന്നു. ടി വിജ്ഞാപനത്തിന്‍റെ ഒരു പകര്‍പ്പ് ഷെഡ്യൂളിലെ അനക്സര്‍ 2-ല്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്നു.

          

(a) 100% അംഗവൈകല്യം ഉള്ള വ്യക്തി

(i)കുടുംബത്തിലെ വരുമാനദായകനല്ലാത്ത വ്യക്തി

(ii) കുടുംബത്തിലെ വരുമാനം ദായകനായ വ്യക്തി

(b) അംഗവൈകല്യം 100% ത്തിനു താഴെയാ ണെങ്കില്‍

കുറ്റകൃത്യത്തിനിരയായ ഓരോ വ്യക്തിക്കും കുറഞ്ഞത് 3,75,000 രൂപയെങ്കിലും നഷ്ടപരിഹാരം. ഇതില്‍ 50% പ്രഥമ വിവര റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കു മ്പോഴും 25% കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോഴും 25%കീഴ്ക്കോടതി ശിക്ഷ വിധിക്കുമ്പോഴും നല്‍കേണ്ട താണ്.

 

കുറ്റകൃത്യത്തിനിരയായ ഓരോ വ്യക്തിക്കും കുറഞ്ഞത് 7,50,000 രൂപ വരെ നഷ്ടപരിഹാരം ഇതില്‍ 50% പ്രഥമ വിവിര റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പി ക്കുമ്പോഴും 25% കുറ്റപത്രം കോടതിക്ക് നല്‍കു മ്പോഴും ബാക്കി 25% കീഴ്ക്കോടതി പ്രതിയെ ശിക്ഷി ക്കുമ്പോഴും നല്‍കേണ്ടതാണ്.

 

മുകളില്‍ (1) ലും (11) ലും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള തുകയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി കുറവ് വരുത്തിയ തുക മുകളില്‍  പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഘട്ടങ്ങളില്‍ ത്തന്നെയാണ് തുക നല്‍കേണ്ടത്. എന്നാല്‍ കുടുംബത്തിലെ വരുമാനശേഷിയില്ലാത്ത അംഗത്തിന് 60,000 രൂപയില്‍ കുറയാനും വരുമാനശേഷിയുള്ള അംഗത്തിന് 1,20,000 രൂപയില്‍ കുറയാനും പാടുള്ളതല്ല.

20

കൊലപാതകം, മരണം

(a) വരുമാന ശേഷിയില്ലാത്ത അംഗത്തിന്

 

(b) കുടുംബത്തിലെ വരുമാന ശേഷിയുള്ള ഒരംഗം

ഓരോ സംഗതിയിലും കുറഞ്ഞത് 3,75,000 രൂപ പോസ്റ്റുമാര്‍ട്ടം കഴിഞ്ഞശേഷം തുകയുടെ 75% വും  കീഴ്ക്കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചശേഷം തുകയുടെ ബാക്കി 25% വും നല്‍കേണ്ടതാണ്.

 

ഓരോ സംഗതിയിലും കുറഞ്ഞത് 7,50,000 രൂപ, പോസ്റ്റുമാര്‍ട്ടം കഴിഞ്ഞശേഷം തുകയുടെ 75%വും കീഴ്ക്കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ച ശേഷം തുകയുടെ ബാക്കി 25% വും നല്‍കേണ്ടതാണ്.

ക്രമ നം

കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ പേര്

നഷ്ടപരിഹാരമായി ലഭിക്കുന്ന തുക

21

കൊലപാതകം, മരണം, കൂട്ടക്കൊല, ബലാല്‍സംഗം കൂട്ടബലാല്‍സംഗം, സ്ഥിരമായ. അംഗവൈകല്യം, കവര്‍ച്ച എന്നിവയ്ക്ക് ഇരയാകുന്നത്

മുകളില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സഹായങ്ങള്‍ക്കു പുറമേ പീഡനം നടന്ന് മൂന്നുമാസത്തിനുള്ളില്‍ താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരമുള്ള സഹായങ്ങള്‍ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യാവുന്നതാണ്

1. മരണപ്പെട്ട പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗത്തില്‍പ്പെട്ട ഒരംഗത്തിന്‍െറ വിധവയ്ക്കോ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റു ആശ്രിതര്‍ക്കോ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റു ആശ്രിതര്‍ക്കോ മാസംതോറും 4,500 രൂപ വീതം പെന്‍ഷന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ മരണപ്പെട്ട ആളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗത്തിന് ജോലി അല്ലെങ്കില്‍ കൃഷി ഭൂമിയോ, വീടോ

 

2. കുറ്റ കൃത്യത്തിനിരയായ വ്യക്തികളുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പരിപാലനത്തിനും വേണ്ടുന്ന മുഴുവന്‍ തുക കുട്ടികളെ ആശ്രമം സ്കൂളുകളിലോ റസിഡന്‍ഷ്യ ല്‍ സ്കൂളുകളിലോ പ്രവേശിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

 

3. മൂന്നു മാസത്തേക്ക് അത്യാവശ്യമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും അവ പാചകം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും

22

വീട് പരിപൂര്‍ണ്ണമായി നശിക്കുകയോ, അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്

സര്‍ക്കാര്‍ ചെലവില്‍ വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കുകയോ സര്‍ക്കാര്‍ വീട് നല്‍കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

 

വിലാസം

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്
അയ്യങ്കാളി ഭവന്‍

കനക  നഗര്‍, 
കവടിയാര്‍ പി.ഓ.
വെള്ളയമ്പലം,
തിരുവനന്തപുരം
പിന്‍കോട്:-695003

ഫോട്ടോഗാലറി

Visitors Counter

222946
Today
All days
171
222946