സെക്രട്ടേറിയേറ്റ്

പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്‍ഗ വികസന വകുപ്പ് സെക്രട്ടേറിയേറ്റ്


പേര്

ഫോൺ നമ്പർ

ഇ-മെയിൽ

ശ്രീ. പ്രണബ്‌ജ്യോതിനാഥ്

ഐ.എ.എസ്

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി

പട്ടികജാതി/ [പട്ടികവർഗ്ഗ വികസനം, പിന്നാക്ക വിഭാഗവികസനം, പാർലിമെന്ററികാര്യം, പൊതുഭരണവകുപ്പ്

 

 

0471-2518822

0471 2336602, 2518444

7290002121

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീ. കെ. ജെ. ജോസഫ്

ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി

പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ്

 

0471-2518721

0471 2338030, 2518721

9446500283

 

 

ശ്രീമതി. അനുരാധ. കെ.സി

ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി

 

0471-2518571

0471 2518571

9400430740

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ശ്രീമതി. എം. സ്വപ്‌ന

ജോയിൻറ്

 സെക്രട്ടറി

 

0471-2518477

0471 2518656

9446375984

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ശ്രീ. ബിജു കുമാർ. ബി. ടി

അണ്ടർ സെക്രട്ടറി

 

0471-2518656

0471 2518226

9446021594

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                   ശ്രീമതി. സിന്ധു മോൾ. ബി

                           അണ്ടർ സെക്രട്ടറി

                                 0471-2518664  

                        ശ്രീമതി. പ്രവദ. പി. ആർ

                            അണ്ടർ സെക്രട്ടറി

                                 0471-2518226  

 

വിലാസം

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം
മ്യൂസിയം-നന്ദാവനം റോഡ് ,
നന്ദാവനം ,
വികാസ് ഭവൻ (പി.ഒ)
തിരുവനതപുരം -695033 
 
Ph: 0471 2737100

Visitors Counter

2958650
Today
All days
53
2958650