സെക്രട്ടേറിയേറ്റ്

പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്‍ഗ വികസന വകുപ്പ് സെക്രട്ടേറിയേറ്റ്


പേര്

ഫോൺ നമ്പർ

ഇ-മെയിൽ

ശ്രീ. പുനീത് കുമാർ ഐ.എ.എസ്

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി

പട്ടികജാതി/ [പട്ടികവർഗ്ഗ വികസനം, പിന്നാക്ക വിഭാഗവികസനം, പാർലിമെന്ററികാര്യം, പൊതുഭരണവകുപ്പ്

 

 

 

0471 2336602, 2518444

7290002121

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീമതി.  താരാദേവി

അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി

 

0471 2327974, 2518477

9446258326

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീമതി. ഉഷ. ടി. നായർ

ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി

പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ്

 

0471 2338030, 2518721

9446500283

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ശ്രീ. രാജേഷ് കുമാർ. എം

ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി

 

0471 2518571

9400430740

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീമതി. സി. ഷർമിള

ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി

 

0471 2518664

9496226671

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ശ്രീമതി. ജി.എസ് ബീന റാണി

അണ്ടർ സെക്രട്ടറി

 

0471 2518656

9446375984

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ശ്രീമതി. ശ്രീജ. പി. എസ്

അണ്ടർ സെക്രട്ടറി

 

0471 2518226

9446021594

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

വിലാസം

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ്
നന്ദാവനം, വികാസ്ഭവന്‍.പി.ഒ
തിരുവനന്തപുരം - 695033
 
Ph: 0471 2737100

Visitors Counter

1924766
Today
All days
46
1924766