പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം
അയ്യങ്കാളി ഭവന്‍, കനക  നഗര്‍, കവടിയാര്‍ പി.ഓ, വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
www.scdd.kerala.gov.in
ഇമെയില്‍- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


പേര്

ഫോൺ നമ്പർ

ഇ-മെയിൽ

ശ്രീവിദ്യ പി ഐ (ഐ എ എസ് )

ഡയറക്ടർ.

0471 2737240, 2737400, 2324055

9447791297, FAX- 2337397

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീമതി. ബെജി അപ്രൈം

അഡിഷണൽ ഡയറക്ടർ.

0471 2737225

8547630000

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീമതി. സിന്ധു പി എം 

സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ.

0471 2737244

9495555583

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീ. ശ്രീലാൽ ടി വി

 സീനിയർ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ.

0471 2737222, FAX- 0471 2737223

8281999773

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീ. പ്രദീപ് കുമാർ പി

ചീഫ് പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ.

0471 2737227

9746572276

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീ. വി. സജീവ്

ജോയൻറ് ഡയറക്ടർ (വിദ്യാഭാസം)

0471 2737276

8547630002

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ശ്രീ. ടോമി ചാക്കോ

ജോയൻറ് ഡയറക്ടർ(വികസനം)

0471 2737229

8547630003

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ജോയൻറ് ഡയറക്ടർ (വിജിലെൻസ്)

[അധികചുമതല]

0471 2737248, FAX- 0471 2737248

8547630001

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീ.വി.മൊയ്‌തുട്ടി

ട്രെയിനിങ് ഓഫീസർ.

0471 27378263

9744923736

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ശ്രീ.അബ്ദുൽ സലാം കെ കെ 

റിസർച്ച് ഓഫീസർ.

04712737237

9497327361

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്- എ

0471 2737246

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്-ബി

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്-സി

0471 2737261

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

പ്ലാനിംഗ്

0471 2737235

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ഡെവലൊപ്മെൻറ്- എ

0471 2737233

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ഡെവലൊപ്മെൻറ്- ബി

0471 2737232

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ഡെവലൊപ്മെൻറ്- സി

0471 2737314

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ഡെവലൊപ്മെൻറ്-ഡി

0471 2737304

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

വിദ്യാഭ്യാസം- എ

0471 2737311

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

വിദ്യാഭ്യാസം–ബി (ഇ-ഗ്രാൻറ്‌സ്)

0471 2737251, 2737252

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

വിദ്യാഭ്യാസം- സി

0471 2737253

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

വിദ്യാഭ്യാസം(സാങ്കേതികം)

0471 2737256

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ധനകാര്യം-എ

0471 2737243

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ധനകാര്യം- ബി

0471 2737241

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ധനകാര്യം- സി

0471 2737254

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ധനകാര്യം- ഡി

0471 2737254

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ധനകാര്യം-ഇ

0471 2737254

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ഹാൻഡ് ഹോൾഡിങ്  സെൽ

0471 2737312

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

വിലാസം

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ്
നന്ദാവനം, വികാസ്ഭവന്‍.പി.ഒ
തിരുവനന്തപുരം - 695033
 
Ph: 0471 2737100

Visitors Counter

1924763
Today
All days
43
1924763