ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

                                                                                    റീജിയണല്‍  ആഫീസുകള്‍

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍,പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്, ദക്ഷിണമേഖല, അയ്യങ്കാളി ഭവന്‍, കനക നഗര്‍, കവടിയാര്‍ പി.ഓ., വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം 695 003

ശ്രീ. ജോസഫ് ജോൺ                                     0471  2310761, 2737216                        8547630004

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍,പട്ടികജാതിവികസന വകുപ്പ് ഉത്തരമേഖല,സിവില്‍സ്റ്റേഷ ന്‍,കോഴിക്കോട്

 
ശ്രീമതി സിന്ധു പരമേഷ്                                     0495  2370379                                 8547630005

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

 

 

വിലാസം

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ്
നന്ദാവനം, വികാസ്ഭവന്‍.പി.ഒ
തിരുവനന്തപുരം - 695033
 
Ph: 0471 2737100

Visitors Counter

1925073
Today
All days
353
1925073