ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

റീജിയണല്‍  ആഫീസുകള്‍
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍,പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്, ദക്ഷിണമേഖല, അയ്യങ്കാളി ഭവന്‍,
കനക നഗര്‍, കവടിയാര്‍ പി.ഓ., വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം 695 003

ഡോ. പി.ബി.ഗംഗാധരന്‍                                      0471  2310761, 2737216                        8547630004
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍,പട്ടികജാതിവികസന വകുപ്പ് ഉത്തരമേഖല,സിവില്‍സ്റ്റേഷ ന്‍,കോഴിക്കോട്

ശ്രീ. കെ.പി. കൃഷ്ണകുമാര്‍                                     0495  2370379                                 8547630005
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

 

വിലാസം

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്
അയ്യങ്കാളി ഭവന്‍

കനക  നഗര്‍, 
കവടിയാര്‍ പി.ഓ.
വെള്ളയമ്പലം,
തിരുവനന്തപുരം
പിന്‍കോട്:-695003

ഫോട്ടോഗാലറി

Visitors Counter

205142
Today
All days
321
205142