സി .പി.ഒ

ചീഫ് പബ്ലിസിറ്റി ഓഫീസ്, പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്
അയ്യങ്കാളി ഭവന്‍,കനക  നഗര്‍, കവടിയാര്‍ പി.ഓ., വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീ. എം. അജികുമാര്‍                                                     0471  2315375               8089820100
ചീഫ് പബ്ലിസിറ്റി ഓഫീസര്‍                                           0471  2737218  

ശ്രീ. ശ്രീമൂലനഗരം മോഹന്‍                                            0471  2737218               9446423228
എഡിറ്റര്‍, പടവുകള്‍   

വിലാസം

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്
അയ്യങ്കാളി ഭവന്‍

കനക  നഗര്‍, 
കവടിയാര്‍ പി.ഓ.
വെള്ളയമ്പലം,
തിരുവനന്തപുരം
പിന്‍കോട്:-695003

ഫോട്ടോഗാലറി

Visitors Counter

205136
Today
All days
315
205136