ട്രെയിനിംഗ്

ട്രെയിനിംഗ് വിംഗ്, റീജിയണല്‍  ഓഫീസുകള്‍(Trainig Inspector)

ശ്രീമതി.ചിന്നമ്മ  സാമുവല്‍                                         
ട്രെയിനിംഗ്  ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍                                             0471  2316680               9744630465   
ദക്ഷിണമേഖല, തിരുവനന്തപുരം

ശ്രീമതി.ജഗദമ്മ.കെ                                                      0495  2371451               9497613142
ട്രെയിനിംഗ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍                    
ഉത്തരമേഖല, കോഴിക്കോട്

വിലാസം

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ്
നന്ദാവനം, വികാസ്ഭവന്‍.പി.ഒ
തിരുവനന്തപുരം - 695033
 
Ph: 0471 2737100

Visitors Counter

1925081
Today
All days
361
1925081