ഹോസ്റ്റലുകള്‍

                      പട്ടികജാതി വികസനവകുപ്പിന്റെ കീഴി ല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുക ള്‍
പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകള്‍ പഞ്ചായത്ത്/ മുനിസിപ്പാലിറ്റി/ കോര്‍പ്പറേഷ ന്‍
അനുവദനീയമായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം
തിരുവനന്തപുരം- (6 എണ്ണം)  
1  നെയ്യാറ്റിന്‍കര (പെണ്‍) 
 2  നെടുമങ്ങാട് മേലാംകോട് (പെണ്‍)
 3 കിളിമാനൂര്‍ (പെണ്‍) 
4 വെങ്ങാനൂര്‍ (പെണ്‍)
5 അരുവിക്കര (ആണ്‍)
6 വെഞ്ഞാറമൂട് (ആണ്‍)
നെയ്യാറ്റിന്‍കര മുനിസിപ്പാലിറ്റി      30
നെടുമങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി      30
കിളിമാനൂര്‍  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്  30
അതിയന്നൂര്‍  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്  30
നെടുമങ്ങാട്  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്   30
വാമനപുരം  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്  30
കൊല്ലം- (8 എണ്ണം)  
7 ഓച്ചിറ (ആണ്‍) 
8 പോരുവഴി (പെണ്‍)
9 ശാസ്താംകോട്ട (ആണ്‍)
10 കുന്നത്തൂര്‍ (പെണ്‍)
11 എഴുകോണ്‍ (ആണ്‍)
12 പുനലൂ ര്‍ (പെണ്‍)
13 ചാത്തന്നൂര്‍ (ആണ്‍)
14 പുത്തൂര്‍ (ആണ്‍)
ഓച്ചിറ  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്   30
ശാസ്താംകോട്ട  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്  30
ശാസ്താംകോട്ട  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്  40
ശാസ്താംകോട്ട  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്  30
കൊട്ടാരക്കര  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്   30
പുനലൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി        40
ഇത്തിക്കര ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്    30
വെട്ടിക്കവല ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്  40
പത്തനംതിട്ട - (6 എണ്ണം)  
15 അടൂ ര്‍ (പെണ്‍) 
16 പന്തളം (പെണ്‍) 
17 കുഴിക്കാല (ആണ്‍)
18 മല്ലപ്പള്ളി (പെണ്‍)
 19 റാന്നി (ആണ്‍)  
20 തിരുവല്ല (പെണ്‍)
അടൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി                   30
പന്തളം ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്        30
ഇലന്തൂര്‍  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്      30
മല്ലപ്പള്ളി  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്     30
റാന്നി  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്         30
തിരുവല്ല മുനിസിപ്പാലിറ്റി               30
ആലപ്പുഴ - (4 എണ്ണം)  
21 കലവൂ ര്‍ (പെണ്‍)
22 അമ്പലപ്പുഴ (പെണ്‍)    
23 കറ്റാനം (പെണ്‍)   
 24 പുലിയൂര്‍ (പെണ്‍)
 
കോട്ടയം - (4 എണ്ണം)  
25 കുറിച്ചി (പെണ്‍) 
26 കരിക്കാട്ടൂ ര്‍ (ആണ്‍)   
27 വൈക്കം (പെണ്‍)  
 28 പാല (പെണ്‍) 
മാടപ്പള്ളി  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്      30
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്   30
വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി         30
പാല മുനിസിപ്പാലിറ്റി            30
ഇടുക്കി - (5 എണ്ണം)  
29 പീരുമേട് (ആണ്‍) 
   

30 കട്ടപ്പന (പെണ്‍)  31 കരിമണ്ണൂ ര്‍ (പെണ്‍)32 കൂവപ്പിള്ളി (ആണ്‍)  33 മൂന്നാ ര്‍ (പെണ്‍)
അഴുത ബ്ലോക്കുപഞ്ചായത്ത്          30
ഫോണ്‍ : 04869 232526

കട്ടപ്പന  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്       30
 ഫോണ്‍ : 04868 281450

ഇളംദേശം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്    38
ഫോണ്‍ : 04862 208501

ഇളംദേശം  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്    30
ഫോ ണ്‍ :    04862 217131

ദേവികുളം  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്     65
ഫോണ്‍ :     04865 232927
എറണാകുളം - (5 എണ്ണം)  
34 ഏഴിക്കര(ആണ്‍)      
35 പറവൂര്‍ (പെണ്‍)
36 നീലീശ്വരം (ആണ്‍)
37 മൂവാറ്റുപുഴ (പെണ്‍) 
38 പെരുമ്പാവൂര്‍ (പെണ്‍)
പറവൂര്‍ ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്         30
പറവൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി                 30
അങ്കമാലി  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്   30
മൂവാറ്റുപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി              3
പെരുമ്പാവൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി         30
തൃശൂര്‍ - (5 എണ്ണം)  
39 ചേലക്കര (പെണ്‍)
  40 ചെറുത്തുരുത്തി (പെണ്‍)
41 എരുമപ്പെട്ടി (ആണ്‍)   
42 നന്തിക്കര (ആണ്‍)
43 ഏങ്ങണ്ടിയൂ ര്‍ (ആണ്‍) 
പഴയന്നൂര്‍  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്  30
പഴയന്നൂര്‍  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്  30
വടക്കാഞ്ചേരി  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് 30
ഇരിങ്ങാലക്കുട  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് 30   
തളിക്കുളം  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്     30
പാലക്കാട് - (15 എണ്ണം)  
44 മുണ്ടൂര്‍ (പെണ്‍)   
45 മങ്കര (ആണ്‍)
46 വടക്കാഞ്ചേരി (ആണ്‍)  
47 കോട്ടായി (ആണ്‍)  
48 ആലത്തൂര്‍ (പെണ്‍)
49 പുതുനഗരം (ആണ്‍)
50 കൊല്ലംങ്കോട് (ആണ്‍)
51 കൊഴിഞ്ഞാംപാറ (പെണ്‍) 
52 അലനല്ലൂര്‍(പെണ്‍) 
53 അലനല്ലൂര്‍(ആണ്‍)
54 മണ്ണാര്‍ക്കാട്  (ആണ്‍)  
55 അഗളി (ആണ്‍)    
56 കുമരനല്ലൂ ര്‍ (ആണ്‍)
57 ഷൊര്‍ണ്ണൂ ര്‍ (പെണ്‍)
58 തോട്ടക്കര (പെണ്‍)
പാലക്കാട്  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്   50
പാലക്കാട്  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്   30
കുഴല്‍മന്ദം ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്    50
ആലത്തൂര്‍  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്   40
 കൊല്ലംങ്കോട്  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് 30
 കൊല്ലംങ്കോട്  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് 30
ചിറ്റൂര്‍  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്          40
മണ്ണാര്‍ക്കാട്  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്            30
 മണ്ണാര്‍ക്കാട്  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്            30
 മണ്ണാര്‍ക്കാട്  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്            30
 അട്ടപ്പാടി  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്     30
 പട്ടാമ്പി  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്       50
 ഷൊര്‍ണ്ണൂ ര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി          40
ഒറ്റപ്പാലം            ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്                   30
മലപ്പുറം - (5 എണ്ണം)  
59 വണ്ടൂ ര്‍ (പെണ്‍)  
60 കൊണ്ടിപ്പറമ്പ് (ആണ്‍)
61 മുക്കുതല (പെണ്‍)
 62 ചേളാരി (ആണ്‍)   
63 മഞ്ചേരി (പെണ്‍) 
വണ്ടൂര്‍  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്        30
പെരിന്തല്‍മണ്ണ ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് 30
പെരുമ്പടപ്പ്  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്            30
തിരൂരങ്ങാടി  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്            30
 മഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി                30
കോഴിക്കോട് - (7 എണ്ണം)  
 64 മാവൂ ര്‍ (ആണ്‍)
65 കടലുണ്ടി (ആണ്‍) 
66 ഏലത്തൂ ര്‍ (പെണ്‍)   
67 ചേളന്നൂര്‍ (പെണ്‍)
68 അഴിയൂര്‍ (പെണ്‍)
69 അഴിയൂര്‍ (ആണ്‍)
70 നടുവണ്ണൂര്‍ (ആണ്‍) 
കുന്നമംഗലം  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്50
കോഴിക്കോട്  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്            30
ചേളന്നൂര്‍  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്    30
ചേളന്നൂര്‍  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്    50
വടകര ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്         30
വടകര  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്        30
 ബാലുശ്ശേരി  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്  30
വയനാട് - (1 എണ്ണം)       
71 വൈത്തിരി (ആണ്‍) കല്‍പ്പറ്റ ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്       30
കണ്ണൂര്‍ - (8 എണ്ണം)  
72 പിണറായി (ആണ്‍)      
 73 തലശ്ശേരി (പെണ്‍)
74 അഴീക്കോട് (പെണ്‍)
75 പഴയങ്ങാടി (ആണ്‍)
76 തളിപ്പറമ്പ് (പെണ്‍)       
  77 തളിപ്പറമ്പ് (ആണ്‍)
78 മയ്യി ല്‍ (ആണ്‍) 
79 ശ്രീകണ്ഠപുരം (ആണ്‍)   
തലശ്ശേരി  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്    30
തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി              30
കണ്ണൂര്‍  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്        30
പയ്യന്നൂര്‍  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്    30
തളിപ്പറമ്പ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി            30
തളിപ്പറമ്പ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി            30
ഇരിക്കൂര്‍  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്      30
ഇരിക്കൂര്‍  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്      30
കാസറഗോഡ് - (8 എണ്ണം)  
80 ബദിയടുക്ക (ആണ്‍)
 81 കാറഡുക്ക (ആണ്‍)   
82 കൊളത്തൂ ര്‍ (ആണ്‍)   
83 കാസറഗോഡ് (പെണ്‍)
 84 പൂടംകല്ല് (ആണ്‍) 
85 ബങ്കളം (ആണ്‍)  
86 കാഞ്ഞങ്ങാട് (പെണ്‍)     
87 ദേലംപടി (ആണ്‍)
മഞ്ചേശ്വരം  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്  50
 കാസറഗോഡ്  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് 30
 കാസറഗോഡ്  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് 30
 കാസറഗോഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി          30
 കാസറഗോഡ്  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് 40
 കാഞ്ഞങ്ങാട്  ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്   30
 കാഞ്ഞങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി           30
 കാസറഗോഡ് ബ്ലോക്ക്                  30

 

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന്‍റെ കീഴി ല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകള്‍
ജില്ല ആണ്‍/പെണ്‍ അനുവദനീയമായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഫോണ്‍
തിരുവനന്തപുരം      
1.  വെള്ളയമ്പലം 1

2.  വെള്ളയമ്പലം 2

3.  പൂച്ചെടിവിള

(ആണ്‍)

(ആണ്‍)

(പെണ്‍)

120

120

300

0471-2317134         

0471-2317135

0471-2300009

കൊല്ലം      
4.  അമൃതകുളം

5.  അമൃതകുളം

(പെണ്‍)

(ആണ്‍)

60

60

0474-2766804

0474-2768319 
കോട്ടയം      

6.  നാട്ടകം

7.  ചങ്ങനാശ്ശേരി

(പെണ്‍)

(ആണ്‍)

60

60

0481-2432849

0481-2420029

എറണാകുളം      

8. കണയന്നൂര്‍  

9. കണയന്നൂര്‍

(പെണ്‍)

(ആണ്‍)

60

60

0484-2366346      

0484-2371038

പാലക്കാട്      

10. പാലക്കാട്              

11. കണ്ണാടി    

(ആണ്‍)

(പെണ്‍)

75

60

 
കോഴിക്കോട്      

12. തിരുത്തിക്കാട്

13. ഈസ്റ്റ് ഹില്‍

(ആണ്‍)

(പെണ്‍)

60

60

0495-2533060
                              
0495-2380183
കണ്ണൂര്‍      
14. കണ്ണൂര്‍ (ആണ്‍)                                           60 0497-2709758
കാസറഗോഡ്      

15. വിദ്യാനഗര്‍             

16. വിദ്യാനഗര്‍

17. മഞ്ചേശ്വരം

(ആണ്‍)

(പെണ്‍)

(ആണ്‍)

60

60

60

04994-253925
    
04994-256176

 

                              

 

 

വിലാസം

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ്
നന്ദാവനം, വികാസ്ഭവന്‍.പി.ഒ
തിരുവനന്തപുരം - 695033
 
Ph: 0471 2737100

Visitors Counter

2598594
Today
All days
860
2598594