മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ്

പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ പിന്നാക്കവിഭാഗ നിയമ സാംസ്‌കാരിക പാർലിമെന്ററികാര്യ വകുപ്പ്  മന്ത്രിയുടെ കാര്യാലയം

പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ പിന്നാക്കവിഭാഗക്ഷേമം, നിയമം, സാംസ്‌കാരിക കാര്യം, പാർലമെന്ററികാര്യം, കേരളസംസഥാന സാംസ്‌കാരിക പ്രവർത്തക ക്ഷേമനിധി  ബോർഡ് വകുപ്പ് മന്ത്രി

ഓഫീസ്‌: 0471 2333849, 2333772,  ഫാക്സ്: 0471 2332239, വസതി: 0471 2310664.ഇ-മെയിൽThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ക്രമ നം

പേര്

പദവി

ഓഫീസ്‌ നമ്പർ

മൊബൈൽ

1

   ശ്രീ. കെ. രാധാകൃഷ്‌ണൻ

വകുപ്പ് മന്ത്രി

0471-2518404

9447066840

2

ശ്രീ. രാജീവ് വി. ആർ

അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

0471-2517257

9544838478

3

ശ്രീമതി

അനിത വി. കെ

അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

0471-2518414

9497851514

4

ശ്രീ. അഡ്വ. ഷാജു ശങ്കർ സി. എൻ

അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

0471-2518125

9447477143

5

ശ്രീ. സന്തോഷ് സി. സി

അസിസ്റ്റൻഡ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

 

9495504858

6

ശ്രീ. വിജേഷ് ടി

അസിസ്റ്റൻഡ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

0471-2518211

9567206465

7

ശ്രീ. തോമസ് പി. എസ്

അസിസ്റ്റൻഡ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

0471-25187226

9447420725

8

ശ്രീ. അനൂപ് പി. കെ

അസിസ്റ്റൻഡ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

0471-2518945

9447553348

9

ശ്രീ. ഷിബു. എസ് 

പേഴ്‌സണൽ സെക്രട്ടറി

0471-25187226

9947020789

10

ശ്രീമതി. ഉഷ വി. സി

അഡീഷണൽ പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റൻഡ്

0471-25187290

9656004645

      
  
      

 

വിലാസം

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ്
നന്ദാവനം, വികാസ്ഭവന്‍.പി.ഒ
തിരുവനന്തപുരം - 695033
 
Ph: 0471 2737100

Visitors Counter

2598531
Today
All days
797
2598531