മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ്

പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ പിന്നാക്കവിഭാഗ നിയമ സാംസ്‌കാരിക പാർലിമെന്ററികാര്യ വകുപ്പ്  മന്ത്രിയുടെ കാര്യാലയം

പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ പിന്നാക്കവിഭാഗക്ഷേമം, നിയമം, സാംസ്‌കാരിക കാര്യം, പാർലമെന്ററികാര്യം, കേരളസംസഥാന സാംസ്‌കാരിക പ്രവർത്തക ക്ഷേമനിധി  ബോർഡ് വകുപ്പ് മന്ത്രി

ഓഫീസ്‌: 0471 2333849, 2333772,  ഫാക്സ്: 0471 2332239, വസതി: 0471 2310664.ഇ-മെയിൽThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ക്രമ നം

പേര്

പദവി

ഓഫീസ്‌ നമ്പർ

മൊബൈൽ

1

   ശ്രീ. എ. കെ. ബാലൻ

വകുപ്പ് മന്ത്രി

0471 2333772

9447962200

2

ശ്രീ. കെ. ഉമ്മൻ

അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

0471 2518404

9497425252

3

ശ്രീ. പദ്മരാജൻ. കെ

അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

0471 2518414

8589097048

4

ശ്രീ. വി. ജെയിൻ

അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

0471 2518945

9745363974

5

ശ്രീ. ശിവദാസ്. വി

അസിസ്റ്റൻഡ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

0471 2518125

9496241502

6

ശ്രീ. മണിഭൂഷണൻ .എ

അസിസ്റ്റൻഡ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

0471 2518336

9895438336

7

ശ്രീ. കെ. ടി. മഹേഷ് കുമാർ

അസിസ്റ്റൻഡ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

0471 2518211

9495727588

8

ശ്രീ. ഹരി. പി

അസിസ്റ്റൻഡ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

0471 2518594

8714815308

9

ശ്രീ. അശോക് കുമാർ. എസ്

പേഴ്‌സണൽ സെക്രട്ടറി

0471 2518126

9447716820

10

ശ്രീ. അനീഷ്. പി

അഡീഷണൽ പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റൻഡ്

 

9847796688

11

ശ്രീ. ജയൻ. ഒ. എസ്

അഡീഷണൽ പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റൻഡ്

0471 2518594

8086010032

12

ശ്രീ. ജോഷി. എം

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

0471 2517226

9497425849

      
  
      

 

വിലാസം

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ്
നന്ദാവനം, വികാസ്ഭവന്‍.പി.ഒ
തിരുവനന്തപുരം - 695033
 
Ph: 0471 2737100

Visitors Counter

1925065
Today
All days
345
1925065