കേരള സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന കോര്പ്പുറേഷ ന്‍

കേരള സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷ ന്‍ ക്ലിപ്തം

പി. ബി. നമ്പര്‍ 523, ടൗണ്‍  ഹാ ള്‍ റോഡ്, തൃശൂര്‍- 20

 

കേരളത്തിലെ പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ മനുഷ്യ വിഭവശേഷി ഫലപ്രദമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അവരെ ക്രിയാത്മകമായ സ്വയംതൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടാന്‍ പ്രാപ്തരാക്കുകയും അതുവഴി അവരെ ദേശീയ വികസനത്തിന്‍െറ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടു  വന്ന് അവരുടെ സര്‍വ്വതോന്‍മുഖമായ  പുരോഗതി കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന പരമമായ ലക്ഷ്യം മുന്‍നിര്‍ത്തി

1972ല്‍ രൂപം കൊണ്ട സ്ഥാപനമാണ് കേരള സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി  പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസന  കോര്‍പ്പറേഷന്‍. ഇത് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനായി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ വിവിധ സ്വയം തൊഴില്‍ പദ്ധതികളും സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികളും തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലന പരിപാടികളും ആവിഷ്ക്കരിക്കുകയും അവ നടപ്പിലാക്കി വരുകയും ചെയ്യുന്നു.

 

കോര്‍പ്പറേഷന്റെ മുഖ്യകാര്യാലയം തൃശൂ ര്‍ നഗരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.  സമൂഹത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവരും വിശിഷ്യാ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവരുമായ പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനും അവ എളുപ്പം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും കോര്‍പ്പറേഷന്റെ ജില്ലാ ഓഫീസുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

കോര്‍പ്പറേഷന്‍റെ അംഗീകൃത മൂലധനം ഇപ്പോ ള്‍ 150കോടി രൂപയാണ്.

കോര്‍പ്പറേഷന്‍റെ ആരംഭം മുതല്‍ 2015സെപ്തംബ ര്‍ മാസം അവസാനം വരെ വിവിധ പദ്ധതികളിന്‍ കീഴി ല്‍ 168098ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കായി 427.30കോടി രൂപ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കോര്‍പ്പറേഷന് വിവിധ വായ്പാ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം            ലഭിക്കുന്നത്  കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍,ദേശീയ പട്ടികജാതി ധനകാര്യ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ (എന്‍.എസ്.എഫ്.ഡി.സി) , ദേശീയ പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ ധനകാര്യവികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ (എന്‍.എസ്.ടി.എഫ്.ഡി.സി) എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നാണ്.

കോര്‍പ്പറേഷന്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ വായ്പാ പദ്ധതികളെ താഴെപ്പറയുന്ന വിധത്തില്‍ തരം   തിരിക്കാവുന്നതാണ്.

1.          കോര്‍പ്പറേഷന്‍ മാത്രമായി വായ്പ നല്‍കുന്ന പദ്ധതിക ള്‍

2.         ദേശീയ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വായ്പയും  കോര്‍പ്പറേഷന്‍െറ സ്വന്തം വായ്പാ വിഹിതവും ചേര്‍ന്നുള്ള പുനര്‍ വായ്പാ പദ്ധതിക ള്‍

ഇതുകൂടാതെ തൊഴില്‍ മേഖലയുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായുള്ള വിവിധ തൊഴിലധിഷ്ഠിത   പരിശീലന പദ്ധതികളും കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഇപ്പോള്‍ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ലഘു വിവരണം           ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

കോര്‍പ്പറേഷന്‍ മാത്രമായി വായ്പാ സഹായം നല്‍കുന്ന പദ്ധതിക ള്‍

എ. സ്വയം തൊഴില്‍ പദ്ധതിക ള്‍

1. ബെനിഫിഷ്യറി ഓറിയന്‍റഡ് പദ്ധതി

സംസ്ഥാനത്തെ പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട യുവതീ യുവാക്കള്‍ക്ക് ചെറിയ ഇടത്തരം സ്വയം തൊഴില്‍ യൂണിറ്റുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വായ്പ നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ഈ പദ്ധതിയിന്‍  കീഴില്‍ 1,50,000/ രൂപവരെ അനുവദിക്കുന്നതാണ്. അതില്‍ പരമാവധി 10,000/ രൂപവരെ അര്‍ഹരായവര്‍ക്ക് ലഭ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് സബ്സിഡി നല്‍കുന്നതാണ്. പലിശ നിരക്ക് 6%വും തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 5വര്‍ഷവുമാണ്. അപേക്ഷകരുടെ കുടുംബ വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി 3.5ലക്ഷം രൂപയാണ്.

2. പ്രൊഫഷണല്‍ സര്‍വ്വീസ് പദ്ധതി

നിശ്ചിത പ്രൊഫഷണല്‍ സാങ്കേതിക യോഗ്യതയും വൈദഗ്ദ്ധ്യവുമുള്ള (വെല്‍ഡ ര്‍,ഇലക്ട്രീഷ്യ ന്‍,ലബോറട്ടറിടെക്നീഷ്യന്‍,ഡോക്ടര്‍,എഞ്ചീനിയ ര്‍,ചാര്‍ട്ടേഡ്അക്കൗണ്ടന്‍റ്,ഫാര്‍മസിസ്റ്റ്തുടങ്ങിയവ)

 

 

പട്ടികജാതിയില്‍പ്പെട്ട യുവതീ യുവാക്കള്‍ക്ക് സ്വന്തമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനും സ്വയം തൊഴില്‍  ചെയ്യുന്നതിനുമായി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പരമാവധി 1.50ലക്ഷം രൂപവരെ വായ്പ നല്‍കുന്നതാണ്. അതില്‍ 10,000/   രൂപവരെ അര്‍ഹരായവര്‍ക്ക് സബ്സിഡി നല്‍കുന്നതാണ്. വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക് 7%വും തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 5വര്‍ഷവുമാണ്. അപേക്ഷകരുടെ കുടുംബ വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി 3.5   ലക്ഷം രൂപയാണ്.

3. വിദേശ തൊഴില്‍ വായ്പാ പദ്ധതി

നിയമാനുസരണം പാസ്പോര്‍ട്ട്, വര്‍ക്ക് എഗ്രിമെന്‍റ്, വിസ എന്നിവ നേടിയവരും വിദേശത്ത് തൊഴില്‍ ചെയ്യാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുമായ പട്ടികജാതി  പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് വിദേശ തൊഴില്‍സംബന്ധമായി ധനസഹായം നല്‍കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. പരമാവധി 50,000/  രൂപവരെയാണ് വായ്പ നല്‍കുന്നത്. വായ്പയുടെ പലിശനിരക്ക് 6%വും തിരിച്ചടവ് കാലയളവ് 3വര്‍ഷവുമാണ്. അപേക്ഷകരുടെ കുടുംബ വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി 3.5ലക്ഷം രൂപയാണ്.

4. പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാര്‍ക്കുള്ള ഓട്ടോറിക്ഷ വായ്പാ പദ്ധതി

ഓട്ടോ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സും ബാഡ്ജുമുള്ള പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട തൊഴില്‍ രഹിതരായ യുവതീ യുവാക്കള്‍ക്ക് സ്വയം തൊഴില്‍ ഉപാധി എന്ന നിലയില്‍ ഓട്ടോറിക്ഷാ വായ്പാ നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. പരമാവധി പദ്ധതി  തുക 1,90,000/ രൂപയാണ്. വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക് 6%വും തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 5വര്‍ഷവുമാണ്. അപേക്ഷകരുടെ കുടുംബ വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി 3.5ലക്ഷം രൂപയാണ്

5. വനിതാ ശാക്തീകരണ പദ്ധതി

പട്ടികജാതിയില്‍പ്പെട്ട വനിതാ സംരംഭകര്‍ മാത്രം ഉള്‍പ്പെട്ട സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് വരുമാനദായക പദ്ധതികള്‍ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതിനായാണ്വനിതാ ശാക്തീകരണ പദ്ധതിയില്‍ വായ്പ നല്‍കുന്നത്. കേരള സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പട്ടികജാതി വികസനവകുപ്പുമായി  ചേര്‍ന്നാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഒരു സംഘത്തില്‍ 10മുതല്‍ 15അംഗങ്ങള്‍ വരെ ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്. കോര്‍പ്പറേഷന്‍റെ വായ്പാ നിബന്ധനകള്‍ക്ക് വിധേയമായി ഒരു സംഘത്തിന് പരമാവധി 6,00,000/  രൂപ വരെ പദ്ധതി തുകയായി അനുവദിക്കുന്നതാണ്. ഇതില്‍ 2,40,000/  രൂപ വരെ സബ്സിഡിയും 60,000/  രൂപ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതവും ശേഷിക്കുന്ന 3ലക്ഷം രൂപ വായ്പയും ആയിരിക്കും. രൂപീകരിച്ചശേഷം കുറഞ്ഞത് 6മാസമെങ്കിലും വിജയകരമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച് ഗ്രേഡിംഗ് കഴിഞ്ഞുള്ള സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളെ മാത്രമേ വായ്പക്കായി പരിഗണിക്കുകയുള്ളു. വായ്പയുടെ തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 3വര്‍ഷവും പലിശ നിരക്ക് 6%ആണ്. പദ്ധതി തുക3ലക്ഷം രൂപ അധികരിക്കുന്ന പക്ഷം കോര്‍പ്പറേഷന്‍റെ നിബന്ധനകള്‍ക്കനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ ജാമ്യം നല്‍കേണ്ടതാണ്

6.മള്‍ട്ടി പര്‍പ്പസ് യൂണിറ്റ് ലോ ണ്‍

പട്ടികജാതിയില്‍പ്പെട്ട മികച്ച സംരംഭകര്‍ക്ക് ചെറുകിട അഥവാ ഇടത്തരം വ്യവസായ വാണിജ്യ സംരംഭങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുവാന്‍ വായ്പാ സഹായം നല്‍കുന്നതിനായി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതിയാണ് മള്‍ട്ടി പര്‍പ്പസ് യൂണിറ്റ് ലോണ്‍ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട മേഖലയില്‍  തൊഴില്‍ പരിചയവും സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനവുമുള്ള ഊര്‍ജ്ജസ്വലരായ സംരംഭകരെ വിജയസാധ്യതയുള്ള സംരംഭങ്ങളില്‍ മുതല്‍ മുടക്കാന്‍ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പദ്ധതിയിന്‍കീഴില്‍ നല്‍കുന്ന പരമാവധി വായ്പ 10.00ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇതില്‍ 4 % ഗുണഭോക്ത്യ വിഹിതമാണ്. പദ്ധതിയില്‍ സബ്സിഡി ഒന്നും ലഭിക്കുന്നതല്ല. വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക് 5.00ലക്ഷം രൂപ വരെ 6%വും, അതിന് മുകളില്‍ 10,00ലക്ഷം രൂപ വരെ 8%വുമാണ്. വായ്പ 5വര്‍ഷം കൊണ്ട് തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ്.

 

ബി. മറ്റു സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍

1. വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പാ പദ്ധതി

പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട യുവതീ യുവാക്കള്‍ക്ക്  കേരളത്തിലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെഡിസിന്‍,അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍,ഫാര്‍മസി, മാനേജ്മെന്‍റ്, നഴ്സിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സുകളില്‍ ചേര്‍ന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിനായി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ വായ്പ നല്‍കുന്നുണ്ട്. വായ്പ, പഠിയ്ക്കുന്ന കോഴ്സിന്റെ സ്വഭാവത്തിനും അംഗീകാരത്തിനും അനുസൃതമായി മാത്രമെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. സംസ്ഥാനത്തിനകത്തെ  പ്രൊഫഷണല്‍ ബിരുദ /ബിരുദാനന്തര പഠനത്തിന് വായ്പാ തുക പരമാവധി 1,00,000/- രൂപയും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പഠനത്തിന് 2.50 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക് 6% വും തിരിച്ചടവ് കാലാവധി പഠനം കഴിഞ്ഞുള്ള 5 വര്‍ഷവുമാണ്. അപേക്ഷകരുടെ കുടുംബ വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി   3.5 ലക്ഷം രൂപയാണ്.

 

2. വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പാ പദ്ധതി

ഈ പദ്ധതിയിന്‍  കീഴില്‍ വിദേശത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സര്‍വ്വകലാശാലകളിലോ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ വച്ചുള്ള പ്രൊഫഷണല്‍ ഡിപ്ലോമ, ബിരുദം, ബിരുദാന്തര  ബിരുദം, ഗവേഷണം എന്നീ  തലങ്ങളിലെ പഠനത്തിന് ഒരാള്‍ക്ക് പരമാവധി 10 ലക്ഷം  രൂപ വരെ നിബന്ധനകള്‍ക്ക് വിധേയമായി വായ്പ നല്‍കുന്നതാണ്. വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപവരെ 6% വും  അതിനു മുകളില്‍ 10 ലക്ഷം രൂപവരെ 8.5% വുമാണ്.  അപേക്ഷകരുടെ കുടുംബ വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്.

 

3. വിവാഹ വായ്പാ പദ്ധതി

പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ്ഗവിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടതും സാമ്പത്തികപരാധീനത ഉളളതുമായ കുടുംബങ്ങളിലെ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക് അവരുടെ പെണ്‍മക്കളുടെ വിവാഹം നടത്തുന്നതിനായി 2,00,000 രൂപ വരെ വായ്പ കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക് 6% വും തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 5 വര്‍ഷവുമാണ്. അപേക്ഷകരുടെ കുടുംബവാര്‍ഷിക വരുമാനപരിധി 2,00,000/ രൂപയാണ്.

 

4. പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള കമ്പ്യൂട്ട ര്‍ വായ്പാ പദ്ധതി

പട്ടികജാതിയില്‍പ്പെട്ടവരും എസ്. എസ്. എല്‍. സി, പ്ലസ് ടു, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ, ബിരുദം  എന്നീ തലങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അഥവാ സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകൃത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പഠിക്കുന്നവരുമായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. പദ്ധതി പ്രകാരം പട്ടികജാതിയില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും വാങ്ങുന്നതിനായി ഒരാള്‍ക്ക് പരമാവധി 40,000 രൂപ വരെ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നു. അപേക്ഷകരുടെ കുടുംബ വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി 3.5 ലക്ഷം രൂപയാണ്.

 

5. പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ്ഗവിഭാഗത്തിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കുള്ള വ്യക്തിഗത വായ്പാ പദ്ധതി

പട്ടികജാതി/ പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട  ചെറിയ അഥവാ ഇടത്തരം വരുമാനക്കാരായ സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ വിവിധ ഗാര്‍ഹിക ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പദ്ധതിയിന്‍ കീഴില്‍ വിവാഹം, രോഗചികിത്സ, ഗൃഹപ്രവേശം തുടങ്ങിയ അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിലെ വായ്പാ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാമുഖ്യം നല്‍കുന്നതാണ്. പരമാവധി വായ്പാ തുക 1 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അപേക്ഷകന്‍റെ കുടുംബവാര്‍ഷിക വരുമാനം 4 ലക്ഷം രൂപ കവിയാന്‍ പാടില്ല. വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക് 8 ശതമാനവും തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 5 വര്‍ഷവുമാണ്.  ഫണ്ടിന്‍റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ചേ വായ്പ നല്‍കുകയുള്ളു

 

6. പട്ടികജാതിപട്ടികവര്‍ഗവിഭാഗ സര്‍ക്കാ ര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കുള്ള ഇരുചക്ര വാഹന വായ്പാ പദ്ധതി

പട്ടികജാതിയില്‍പ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ഇരുചക്രവാഹനം വാങ്ങുന്നതിനായി ഈ പദ്ധതിയിന്‍ കീഴില്‍ പരമാവധി 50,000/  രൂപ വരെ വായ്പ നല്‍കുന്നു. അപേക്ഷകന്‍റെ കുടുംബവാര്‍ഷിക വരുമാനം 4,00,000/  രൂപ കവിയാന്‍ പാടില്ല. വായ്പയുടെ പലിശനിരക്ക് 8 ശതമാനവും തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 5 വര്‍ഷവുമാണ്. ഫണ്ടിന്‍റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് വായ്പ നല്‍കുകയുള്ളു.

 

എ. സ്വയംതൊഴില്‍ പദ്ധതിക ള്‍

 

എന്‍. എസ്. എഫ്. ഡി. സി പദ്ധതികള്‍

ദേശീയ പട്ടികജാതി ധനകാര്യ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്റെ ( എന്‍. എസ്. എഫ്. ഡി. സി) പുനര്‍ വായ്പാ സഹായത്തോടു കൂടി പട്ടികജാതിക്കാര്‍ക്കു മാത്രമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളാണിവ.

 

 

1. കര്‍ഷക തൊഴിലാളികള്‍ക്കുള്ള കൃഷിഭൂമി വായ്പാ പദ്ധതി

ഭൂരഹിതരായ കര്‍ഷക തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് കുറഞ്ഞത് 50 സെന്‍റ് എങ്കിലും കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ  ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനും കാര്‍ഷിക വൃത്തിയില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട് ഭൂമിയി ല്‍ നിന്നും ഉള്ള വരുമാനം വഴി ഉപജീവനം നടത്തുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. പദ്ധതി തുകയായ 3,00,000/  രൂപയില്‍ പരമാവധി 2.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പയും 50,000 രൂപ വരെ സബ്സിഡിയും ആകുന്നു.

വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക് 6% വും തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 8 വര്‍ഷവുമാണ്.

 

2. മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് ഫൈനാന്‍സ് പദ്ധതി

പട്ടികജാതിയില്‍പ്പെട്ടവരും സാമ്പത്തികമായി ഏറ്റവും പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ളവരുമായ

ലഘു സംരംഭകര്‍ക്ക് ഏറ്റവും  ചുരുങ്ങിയ മുതല്‍ മുടക്ക് ആവശ്യമുള്ള മേഖലകളില്‍  സ്വന്തമായോ കൂട്ടായോ സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. പരമ്പരാഗതതൊഴില്‍ മേഖലകള്‍ക്ക് പ്രാമുഖ്യം നല്‍കുന്നതാണ്. പരമാവധി 50,000 രൂപ വരെയാണ് ഈ പദ്ധതിയിന്‍ കീഴില്‍ വായ്പ നല്‍കുന്നത്. അതില്‍ 10,000/  രൂപ വരെ അര്‍ഹരായവര്‍ക്ക് സബ്സിഡി നല്‍കുന്നതാണ്. വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക് 5% വും തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 3 വര്‍ഷവുമാണ്. 

 

3. മിനി വെഞ്ച്വര്‍ പദ്ധതിക ള്‍

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അഭിരുചിക്കും തൊഴില്‍പരമായ വൈദഗ്ദ്ധ്യത്തിനുമനുസരിച്ച് വായ്പ നല്‍കുന്ന പദ്ധതികളാണിവ. ഇതിന്‍ പ്രകാരം വ്യക്തിഗത യൂണിറ്റുകള്‍ക്ക് അവര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ മേഖലകളില്‍ പദ്ധതിയുടെ വിജയ സാധ്യത അനുസരിച്ച് ധനസഹായം നല്‍കുന്നതായിരിക്കും. പരമാവധി പദ്ധതി തുക 3 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അതില്‍ 10,000/  രൂപ വരെ  അര്‍ഹരായവര്‍ക്ക് സബ്സിഡി നല്‍കുന്നതാണ്. വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക് 6% വും തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 5 വര്‍ഷവുമാണ്.

 

4. മഹിളാ സമൃദ്ധി യോജന

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പദ്ധതിയിന്‍  കീഴില്‍ പരമാവധി 50,000/  രൂപ വായ്പ നല്‍കുന്നതാണ്. സ്ത്രീ സംരംഭകര്‍ക്ക് അവര്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായതും എന്നാല്‍ കുറഞ്ഞ മുതല്‍ മുടക്ക് മാത്രം വേണ്ടിവരുന്നതുമായ ഏതെങ്കിലും തൊഴിലില്‍  ഏര്‍പ്പെട്ട് ഉപജീവന മാര്‍ഗ്ഗം കണ്ടെത്തുന്നതിനും അതുവഴി അവരുടെ സാമൂഹിക- സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ പദ്ധതിയുടെ പലിശ നിരക്ക് 4% വും തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 3 വര്‍ഷവുമാണ്. അര്‍ഹരായ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് പരമാവധി 10,000 രൂപവരെ സബ്സിഡി നല്‍കുന്നതാണ്.

 

5. മഹിളാ കിസാന്‍ യോജന

പട്ടികജാതിയില്‍പ്പെട്ടവരും സംരംഭകത്വ ഗുണവുമുള്ളവരും സ്വന്തമായി ചെറിയ തോതില്‍ എങ്കിലും കൃഷിയ്ക്കനുയോജ്യമായ ഭൂമി ഉള്ളതുമായ വനിതകളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. ഇത്തരം ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് കൃഷിയിലും അനുബന്ധ മേഖലകളിലും ചെറിയ മുതല്‍ മുടക്ക് ആവശ്യമുള്ള വരുമാനദായകമായ സംരംഭങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുവാന്‍ പരമാവധി 50,000/  രൂപ വരെ വായ്പ നല്‍കുവാന്‍ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. അര്‍ഹരായ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് പരമാവധി 10,000/  രൂപ വരെ സബ്സിഡി നല്കുന്നതാണ്. വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക് 5% വും തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 5 വര്‍ഷവുമാണ്.

 

6. ശില്‍പി സമൃദ്ധി യോജന പദ്ധതി

   പട്ടികജാതിയില്‍പ്പെട്ട കരകൗശല വിദഗ്ദ്ധര്‍,ശില്‍പ്പികള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് അവര്‍ പ്രാവീണ്യം നേടിയ അഥവാ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച മേഖലയില്‍ അനുയോജ്യമായ സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍

 

ആരംഭിക്കുന്നതിനായി പരമാവധി 50,000 രൂപ വരെ വായ്പ നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. വായ്പയുടെ  പലിശ നിരക്ക് 5% വും തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 5 വര്‍ഷവുമാണ്.

 

7. ലഘു വ്യവസായ യോജന

പട്ടികജാതിയില്‍പെട്ട സംരഭകത്വ ഗുണമുള്ളവര്‍ക്ക് ലഘുവ്യവസായങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി പരമാവധി 1 ലക്ഷം രൂപവരെ വായ്പ നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. വായ്പയുടെ പലിശനിരക്ക് 6 ശതമാനവും തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 5 വര്‍ഷവുമാണ്.

 

8. വാഹന വായ്പ പദ്ധതി (ഓട്ടോ ടാക്സി)

    പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവരും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സും ബാഡ്ജും ഉള്ളവരുമായ തൊഴില്‍ രഹിതരായ യുവതീ യുവാക്കള്‍ക്ക് സ്വയം തൊഴില്‍ ഉപാധി എന്ന നിലയില്‍ ഓട്ടോ ടാക്സി വാങ്ങാന്‍ വായ്പ നല്‍കുന്നതാണ്. പരമാവധി വായ്പാ തുക 2.50 ലക്ഷം രൂപയാണ്. വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക് 6% വും തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 5 വര്‍ഷവുമാണ്.

 

9. എന്‍.എസ്.എഫ്.ഡി.സി.യുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ പദ്ധതി

   പട്ടികജാതിയിലെ വളരെ പാവപ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥി വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്ക് റഗുലര്‍,പ്രൊഫഷണല്‍/  സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്സുകളില്‍ ചേര്‍ന്ന്  പഠനം നടത്തുന്നതിന് പരമാവധി 10 ലക്ഷം രൂപവരെ വായ്പ നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. വായ്പയുടെ പലിശനിരക്ക് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 4 ശതമാനവും വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്ക് 3.5 ശതമാനവുമാണ്. തിരിച്ചടവ് കാലാവധി പഠനം കഴിഞ്ഞുള്ള 5 വര്‍ഷവുമാണ്.

   മുകളില്‍ പറഞ്ഞ പദ്ധതികളില്‍ എല്ലാം തന്നെ അപേക്ഷകരുടെ കുടുംബ വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ 98,000/- രൂപയും നഗരപ്രദേശങ്ങളില്‍ 1,20,000/- രൂപയുമാണ്.

 

എന്‍. എസ്. ടി. എഫ്. ഡി. സി പദ്ധതികള്‍

 

ദേശീയ പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ ധനകാര്യ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍െറ പുനര്‍ വായ്പാ സഹായത്തോടു കൂടി പട്ടികവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് മാത്രമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളാണിവ.

 

1. ഓട്ടോറിക്ഷാ വായ്പാ പദ്ധതി

പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവരും ഓട്ടോ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സും ബാഡ്ജുമുള്ളവരുമായ തൊഴില്‍ രഹിതരായ യുവതീ യുവാക്കള്‍ക്ക് സ്വയം തൊഴില്‍ ഉപാധി എന്ന നിലയില്‍ ഓട്ടോറിക്ഷ വായ്പ നല്‍കുന്നതാണ്. പരമാവധി പദ്ധതി തുക 1,95,000 രൂപയാണ്. വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക് 6% വും തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 5  വ ര്‍ഷവുമാണ്.

 

2. സ്മോള്‍ എന്‍റര്‍പ്രൈസസ് പദ്ധതിക ള്‍

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അഭിരുചിക്കും തൊഴില്‍ പരമായ വൈദഗ്ദ്ധ്യത്തിനുമനുസരിച്ച് വായ്പ നല്‍കുന്ന പദ്ധതികളാണിവ. ഇതിന്‍ പ്രകാരം പട്ടികവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പ്പെട്ട വ്യക്തിഗത യൂണിറ്റുകള്‍ക്ക് അവര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ മേഖലകളില്‍ പദ്ധതിയുടെ വിജയ സാധ്യത അനുസരിച്ച് ധനസഹായം നല്‍കുന്നതായിരിക്കും. പരമാവധി 50,000 രൂപ വരെ പദ്ധതി തുകയുള്ള വായ്പാ പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോള്‍ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക് 6% വും തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 5 വര്‍ഷവുമാണ്.

 

3. ആദിവാസി മഹിളാ സശക്തികരണ്‍ യോജന

പട്ടികവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കി ദേശീയ പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ ധനകാര്യ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍െറ സഹായത്തോടു കൂടി വളരെ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കില്‍ അവര്‍ക്ക് വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വ്യക്തിഗത യൂണിറ്റൊന്നിന് പരമാവധി 50,000 രൂപ വരെ ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതാണ്. വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക് 4% വും തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 5  വര്‍ഷവുമാണ്.

 

 

4. പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ സംരംഭകര്‍ക്കുള്ള വായ്പാ പദ്ധതി

പട്ടികവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പ്പെട്ട സംരംഭകരെ അവര്‍ക്കനുയോജ്യമായ മേഖലകളില്‍ മുതല്‍മുടക്ക് നടത്തി സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി പ്രാപ്തരാക്കുവാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പദ്ധതിയാണ് പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ സംരംഭകര്‍ക്കുള്ള വായ്പാ പദ്ധതി. പദ്ധതിയിന്‍ കീഴില്‍ വിജയ സാധ്യത പരിശോധിച്ചതിനുശേഷം പരമാവധി 1,50,000/  രൂപ വരെ വായ്പ നല്‍കുന്നതാണ്. വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക് 6% വും തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 5 വര്‍ഷവും ആണ്.

 

5. ആദിവാസി ശിക്ഷാ റിന്‍ യോജന

ദേശീയ പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ ധനകാര്യ വികസ കോര്‍പ്പറേഷന്‍റെ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പാ പദ്ധതിയാണ്               ആദിവാസി ശിക്ഷാ റിന്‍ യോജന. കേരളത്തിലേയും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേയും സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകൃത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പി.എച്ച്.ഡി. ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രൊഫഷണല്‍/സാങ്കേതിക കോഴ്സുകളില്‍ പഠനം നടത്തുന്നതിനായി പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥിനീ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കാണ് വായ്പ നല്‍കുന്നത്. പരമാവധി വായ്പാ തുക 5 ലക്ഷം രൂപയും പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവര്‍ഷം 6%  തിരിച്ചടവ് കാലയളവ് പഠനശേഷമുള്ള 5 വര്‍ഷവുമാണ്.

     മുകളില്‍ പറഞ്ഞ പദധതികളില്‍ എല്ലാം തന്നെ അപേക്ഷകര്‍ക്ക് ബാധകമായ കുടുംബ വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ 81,000/- രൂപയും നഗരപ്രദേശങ്ങളില്‍ 1,04,000/- രൂപയുമാണ്.

 

6. തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലന പദ്ധതിക ള്‍

ദേശീയ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ ധനകാര്യ വികസന കോർപ്പറേഷനുകളുടെ ധനസഹായത്തോടുകൂടിയും കോർപ്പറേഷന്‍ സ്വന്തമായും പട്ടികജാതിയില്‍പ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മാനുഷിക വിഭവശേഷി വളർത്തിയെടുക്കുവാന്‍ പര്യാപ്തമായ വിധത്തിലുള്ള വിവിധയിനം തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലനപരിപാടിക ള്‍ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.  സംരംഭകത്വ വികസനം, ഇന്‍ഫർമേഷ ന്‍ ടെക്നോളജി, റെഡിമെയ്ഡ് വസ്ത്ര നിർമ്മാണം  , കൃഷി എന്നീ മേഖലകളില്‍ ഊന്നിയ പരിശീലന പദ്ധതികളാണ് പ്രധാനമായും നടപ്പാക്കുന്നത്.

 

കോർപ്പറേഷന്‍ നല്‍കുന്ന വ്യക്തിഗത വായ്പകളി ല്‍ എല്ലാതന്നെ ഗുണഭോക്താക്ക ള്‍ വായ്പാതുകയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യമോ വസ്തു ജാമ്യമോ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.  മാത്രമല്ല, നിശ്ചിത പ്രായപരിധിയിലുള്ള അപേക്ഷകരെ മാത്രമേ വിവിധ പദ്ധതികളിന്‍കീഴി ല്‍ പരിഗണിക്കുകയുമുള്ളൂ.  സാധാരണ ഗതിയില്‍ ഒരു കുടുംബത്തില്‍നിന്ന് ഒരാള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് വായ്പ നല്‍കുന്നത്.   

 

7. വനിതാ ശാക്തീകരണ പദ്ധതി

പട്ടികജാതിയില്‍പ്പെട്ട വനിതാ സംരംഭകര്‍ മാത്രം ഉള്‍പ്പെട്ട സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് വരുമാനദായക പദ്ധതികള്‍ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതിനായാണ്വനിതാ ശാക്തീകരണ പദ്ധതിയില്‍ വായ്പ നല്‍കുന്നത്. ഒരു സംഘത്തില്‍ 10മുതല്‍ 15അംഗങ്ങള്‍ വരെ ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്. കോര്‍പ്പറേഷന്‍റെ വായ്പാ നിബന്ധനകള്‍ക്ക് വിധേയമായി ഒരു സംഘത്തിന് പരമാവധി 6ലക്ഷം രൂപ വരെ പദ്ധതി തുകയായി അനുവദിക്കുന്നതാണ്. ഇതില്‍ 2,40,000 രൂപ വരെ സബ്സിഡിയും 60,000 രൂപ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതവും ശേഷിക്കുന്ന 3ലക്ഷം രൂപ വായ്പയും ആയിരിക്കും.. വായ്പയുടെ തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 3വര്‍ഷവും പലിശ നിരക്ക് 6ശതമാനവും ആണ്.

Contact Us

Kerala State SC Development Department
Nandavanam
Vikas Bhavan.P.O
Trivandrum
PIN:695033

Ph: 0471 2737100

Visitors Counter

2598564
Today
All days
830
2598564